धुंवर सोडपी वासरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिंयाच्या दिसांनी तोंडांतल्यान वाफ येता. स्वास भायर सोडून ही वाफ सोडपाची मजा खूब मनशांनी अणभवल्या आसतली. ह्या वासराकूय तोंडांतल्यान वाफ सोडीनशी दिसली आनी तें बरोच वेळ वाफ सोडीत रावलें.

https://twitter.com/Yoda4ever/status/1521852146777427968?s=20&t=ekgti1UakKeW5Wi4b8yudg