धुंवर सोडपी वासरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिंयाच्या दिसांनी तोंडांतल्यान वाफ येता. स्वास भायर सोडून ही वाफ सोडपाची मजा खूब मनशांनी अणभवल्या आसतली. ह्या वासराकूय तोंडांतल्यान वाफ सोडीनशी दिसली आनी तें बरोच वेळ वाफ सोडीत रावलें.