धिरी आडायली, जातली बदली!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलीस निरिक्षका विशीं पेंडणेंकारांचो अदमास, धिरयां आड कारवायेची शिटकावणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणेंचो पुलीस निरिक्षक विक्रम नायकान 30 मे दिसा मांद्रें मतदारसंघांत आयोजीत केल्ली बैलाची धिरी आडायली. ताका लागून ताची बदली आतां निश्चीत आसा, अशें मांद्रेंकार उलयतात.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 30 मेक मांद्रेंचो आमदार जीत आरोलकाराच्या वाडदिसा निमतान कांय धिरयो मोगींनी चार कडेन बैलांच्यो धिरयो आयोजीत केल्ल्यो. पुलीस निरिक्षक नायकाक हाची सुलूस आदले राती म्हणल्यार 29 मेक उसरां रातीं लागली. विवीध वाठारांनी तांणी पुलिसांची गस्त वाडयली.

हे संबंदान पुलीस निरिक्षक नायक हाचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना ताणें सांगलें, चार कडेन धिरयो आयोजीत केल्ल्याची खबर आपल्याक मेळिल्ली. ताका लागून रातभर आपणे विवीध वाठारांनी पुलीस गस्त दवरिल्ली. जो कोण धिरयांनी वांटो घेता ताका ताब्यांत घेवपाचो आपणे पुलिशेक आदेश दिल्लो. तांचेर खर कारवाय करपाचीय आपणे शिटकावणी दिल्ली, अशें ताणें सांगलें.

पिलीस निरिक्षक नायकान सघ्या पेडणें म्हालांतल्या बेकायदो रेंव वेवसायिकांच्या व्हड्यांचेर कारवाय करपाची नेटान मोहीम सुरू केल्या. तशेंच 2022 विधानसभे वेंचणुके आदीं जुगार अड्ड्यांचेर कारवाय करून तेंवूय बंद केल्ले. आतां बैलांच्यो धिरयो आयोजीत करपाचे यत्न सुरू आसात, तेवूय निर्फळ केल्ल्यान कांय राज्यकर्ते आनी तांचे समर्थक खुबळ्ळ्यात. हाका लागून आतां पुलीस निरिक्षक नायकाची बदली जातलीच, अशी मांद्रें म्हालांत चर्चा रंगल्या.

आपूण बेकायदो कामांक थारो दिवचोच ना. ताका लागून आपली बदली जातली हें आपल्याक खबर आसा. आपले बदले खातीर जे कोण यत्न करतात तांकां ते करुंदी. आपूण खंयच्याय वाठारांत काम करपाक तयार आसा. बेकायदो वेव्हारांत घुस्पल्यांचेर कारवाय करतलोंच, अशें पिलीस निरिक्षक नायकान सांगलें. पेडणें म्हालांतले बेकायदो वेवसाय सध्या तरी बंद आसात. महाराष्ट्रांतल्यान रेंव घेवन येवपी ज्या वाहनचालकां कडेन  परवाने नात, तांचे आड कारवाय सुरू केल्ल्यान पुलीस निरिक्षक नायकाचे बदली खातीर हालचाली सुरू जाल्यात.

धिरयांचेर जाता लाखांनी रुपयांची उलाढाल

पेडणें म्हालांत उण्यांत उणें 100 धिरयांचे बैल पोसल्यात. एका एका बैलाचें मोल लाख ते पांच लाख मेरेन आसा. ह्या बैलांच्या धिरयांचेर लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता. आदलो आमदार विष्णू वाघ हाणें हरमला एक बसका घेतिल्ली. तातूंत धिरयो कायदेशीर जावच्यो हे खातीर एक थारावूय घेतिल्लो. धिरयो कायदेशीर करात अशी मागणी आयजूय धिरयो मोगी करतात. 30 मेक आयोजीत केल्ल्या धिरयां खातीर गोंयांतलो फामाद धिरयांचो बैल किंग हाका आमंत्रीत केल्लो. जायरात करूंक नाशिल्ली, तरीय ही खबर वाऱ्या वरीं मडगांव, सावंतवाडी, कणकवली, कुडाळ ह्या वाठारांत पाविल्ली.