धावेचे परिक्षेक पोरुं परस अंदूं 766 विद्यार्थी उणें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

– विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थीनींचो आंकडो चड

पणजी: पोरूं परस अंदू धावेच्या परिक्षेक 766 विद्यार्थी उणें आसात. अंदूं 19,192 विद्यार्थी धावेची परिक्षा दितले. पोरूं (2023) 19,958 विद्यार्थ्यांनी धावेची परिक्षा दिल्ली. अंदूं विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थीनींचो आंकडो मातसो चड आसा. शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेट्ये हांणी ही म्हायती दिली.

अंदूं विद्यार्थ्यांचो (चले) आंकडो 9,572 जाल्यार विद्यार्थीनींचो आंकडो 9,620 आसा. खाजगी परिक्षार्थ्यां मदीं 260 विद्यार्थी जाल्यार 86 विद्यार्थींनी आसात. आयटीआयचे 8 विद्यार्थी जाल्यार 1 विद्यार्थींनी धावेची परिक्षा दितली. विद्यार्थी, विद्यार्थीनी धरून पयलीं परिक्षा दिल्ले 236 विद्यार्थी अंदूं परत परतून बसतले.

फाटलीं दोन वर्सां (2022 आनी 2023) दिद्यार्थीनीं परस विद्यार्थ्यांचो आंकडो चड आशिल्लो. अंदूं मात विद्यार्थींनींचो आंकडो विद्यार्थ्यां परस 48 न चड आसा.

तशेंच धावेची परिक्षा दिवपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो जायत आसा. दोन वर्सां पयलीं म्हणल्यार 2022 वर्सा 20,573 विद्यार्थी धावेचे परिक्षेक बशिल्ले. ताचे उपरांत 2023 वर्सा 19,958 विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली. 2022 चे तुळेंत 2023 वर्सा विद्यार्थ्यांचो आंकडो 615 उणो जालो. 2023 परस अंदूं 2024 वर्सा विद्यार्थ्यांचो आंकडो 766 न उणो जालो. विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो जावपा फाटले कारण आताच सांगप शक्य जावचे ना, अशें मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यान सांगलें.