धारगळे म्हामार्गार कोसळ्ळें पालसण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एके वटेनचो रस्तो बंद; कंत्राटदाराची हलगर्जीपणा; थळाव्यांची टिका

पेडणें: धारगळ महाखाजन हांगाच्या राष्ट्रीय म्हामार्ग 66 चेर पालसण कोसळून हो मार्ग एके वटेनचो बंद जालो. हे घडणुकेन कोणाक कसलीच दुखापत जावंक ना.

धारगळ महाखाजन ते पत्रादेवी मेरेनचो राष्ट्रीय म्हामार्ग 66 रस्तो रूंद करपाचें काम सद्या नेटान सुरू आसा. धारगाळ, वळपें, मालपें, पोरसकडे ह्या सुवातांचेर अजुनूय काम सुरू आसा. ह्या रस्त्या खातीर जे मातयेची आनी फातरांची गरज आशिल्ली ती कंत्राटदारान रस्त्या कुशीक आशिल्लो दोंगर कापून फातर आनी माती रस्त्या खातीर वापरल्या. पूण कंत्राटदारान नियोजन करिनासतना दोंगर सरळ कापलो. ताका लागून पावसांत रस्त्याचे कुशीक आशिल्लीं पालसणां कोसळून ताची रस्त्याक आडखळ निर्माण जाल्या.

ही घडणूक रातच्या 12 वरांचेर घडली अशी म्हायती हांगच्या कामगारांनी दिली. ह्या वेळार येरादारी नाशिल्ल्यान व्हड घडणूक जावपा पसून वाटावली.

अॅड. सीताराम परब हांणी, राष्ट्रीय महामार्गाचें काम सद्या वादाचे स्थितींत आसा. हें काम कोणाकूच विस्वासांत घेनासतना सुरू केलां. दोंगर स्लोप पद्दतीन कापचो आसतना तो सरळ कापला. सरकारान हाचे कडेन खरपणान लक्ष दिवचें अशी मागणी तांणी केली.

थळावे दिगंबर हरमलकार हांणी, दोंगर कशे तरेन कापचो हाचो अभ्यास कंत्राटदारान करूंक नाशिल्लो. ताका लागून अशी घडणूक घडली. अशें परतून घडचें न्हय हे खातीर कंत्राटदारान तशेंच सरकारानूय हाचे कडेन लक्ष दिवचें अशें तांणी म्हणलें.

ही पालसण कोसळ्ळे उपरांत घडणुकेचे सुवातेर आदले सरपंच भूषण नायक आनी नागरिकांनी अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा करून ह्या रस्त्याचे कुशीक राखणे वणत बांदून फुडाराक दोंगर परतून कोसळचो ना हाचे कडेन लक्ष दिवपाची सुचवणी केली.