धर्मीक दुस्वास जाला बडीचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धर्म हो अफूचे गुळये सारको, अशें समाजवादी फुडारी कार्ल मार्क्स हांणी म्हणलां. मार्क्स हांच्या जल्मा पयलींच हें सिद्ध जालां. पयलीं झुजां जातालीं तीं संपत्ती लुटपाक, राज्याचो आंवाठ वाडोवपाक. तातूंत धर्म पातळावपाक जाल्ल्या झुजांचोय आसपाव आसा. हाचे भायर सक्तीन वा हांयसां दाखोवन धर्मांतरां करताले. आयजूय तीं जातात. काळ बदल्ला. झुजांचो जागो आतां आतंकवादी हल्ल्यांनी घेतला. दुसऱ्या धर्माच्या देशाक त्रास जावचो, तो खांकनवाळ, दुबळो जावचो वा ताच्यो सैमिक साधनसुविधा आपणाक मेळच्यो म्हूण हल्ले जातात. रशियेन तर युक्रेनांत सांवारूच केला. हालींच्या कांय वर्सांनी भारतांत मुस्लिमां आड वक्तव्यां, निर्णय जाल्यात. ते विशीं संयुक्त राष्ट्रांनी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिल्यात.
पोरुं मार्चांत संयुक्त राष्ट्रांचे म्हासभेंत आंतराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोधी दीस पाळपाचो प्रस्ताव आयिल्लो. आॅर्गनायझेशन आॅफ इस्लामिक काॅआॅपरेशन (ओआयसी) ह्या साठ देशांच्या पंगडान तो तयार केल्लो. फाटल्या मार्चान दर वर्सा 15 मार्चाक हो दीस पाळपाचें थारलां. ‘धर्माक लागून तयार जाल्लो भंय इतल्या थरार पावला की आतां ताका लागून आंतरराष्ट्रीय दीस मनोवपाचो वेळ आयला. हिंदू, बौद्ध आनी शीख धर्मां आड वेगवेगळ्या प्रकारांनी भिरांतीचें वातावरण तयार करपाचे यत्न चल्ल्यात’, अशी प्रतिक्रिया तेन्ना भारतान उक्तायिल्ली. पयर संयुक्त राष्ट्रांचे सभेंत धर्मीक दुस्वासा विशीं दुटप्पीपण स्वीकारचें न्हय, असो उलो भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती हांणी आंतरराष्ट्रीय समुहाक मारलो. दुस्वासा संबंदांत दोट्टी मापदंड आसपाक शकना. लोकशाय तत्वां नेटान चालीक लावन आकांतवादा आड लढपाक खऱ्या अर्थान योगदान दिवपी शिक्षण प्रणालीय विकसीत करपाचें आवाहनूय तांणी केलें. अब्राहमिक (ज्यू, क्रिस्तांव आनी इस्लाम – अब्राहमाक पयलो प्रेशित मानपी ह्या अर्थान) धर्मूच न्हय, तर हिंदू, बौद्ध आनी शीखां आडच्या दुस्वास आनी हिंसाचारा आड संवसारान एकठांय यत्न करपाचो उलो तिरुमूर्ती हांणी मारलो.
तिरुमूर्ती सांगतात, ते प्रमाण धर्मिक दुस्वासा आड बेगीन उपाय घेवचे पडटले. नाजाल्यार ही त्सुनामी जग बुडयतली. तसो आयज धर्मीक दुस्वास बडीचें दुयेंस जावन सगल्यांचें मेंदू दुबळे करीत सुटला.
आमच्या देशांत धर्माच्या बाबतींत सगल्यांक मेकळीक आसा. संविधानानूच तांकां हो अधिकार दिला. पाकिस्तानाची निर्मिती जाली तेन्ना लाखांनी मुस्लिम भारतांतूच रावले. ज्यू, पारशी, तिबेटी बौद्ध सगल्या धर्माचे लोक हांगा शेंकड्यांनी वर्सांनी रावतात. हांगाचेच जाल्यात. हो देश वयर काडपाक तांचेय योगदान आसा, हें वेगळें सांगपाक नाका. तरीय हांगा धर्मीक थळांचेर हल्ले जाल्यात. दंगली, बाॅम्बस्फोट जाल्यात. आकांतवाद्यांक कसलोच धर्म नासता. तरीय ताचो धर्म खंयचो तें कळटकच जांकां भोगचें पडलें, ते ताचे आड गेल्यात. धर्मा वयल्यान भेदभाव जाल्यात. सुडाच्या ह्या चक्रांत कितलेशेच निश्पाप लोक काबार जाल्यात. महासत्तांनी केल्ल्या अत्याचाराची कोडसाण काळजांत सांठून पिळग्याच्यो पिळग्यो सूड घेवपाक हिंसाचाराच्या मार्गाचेर चलतना दिसतात. देश अस्थीर करपाचे यत्न जातना दिसता. पाचशें वर्सां पयलीं पुरिल्लीं मडीं उस्तून त्या अत्याचारांचो बदलो आयज घेवपाचो हावेस काय जाण बाळगून आसात. कांय देशांक इस्लामोफोबिया जाला, तसोच हेर धर्मांचोय फोबिया जाला. आपल्याच धर्माच्या दुसऱ्या पंथांचोय फोबिया जाणवता. फोबिया, भिरांत पयस करपाक जाय ते उपाय घेनासतना थोड्यांनी शस्त्रां हातांत घेतल्यात वा घेवपाक सोदतात. अशे एकमेकांचे दोळे फोडीत रावले जाल्यार संवसार कुड्डो जातलो. म्यानमारांत रोहिंग्यांक धांवडायतात, पाकिस्तानांत हिंदू, शियांचेर अत्याचार जातात. आशीकुशीक आनीकूय बरेंच घडटा…… पयरूच काबुलांत गुरुद्वारांत बाॅम्बस्फोट जावन दोगजाण मेले. स्फोटाचें कारण खंय नुपूर शर्माचें पैगंबर मुहमंदा आडचें वक्तव्य! धर्मिक दुस्वास करप्यांनी खीणभर शांतपणान आपणें कितें चलयलां हाचो विचार करपाक जाय. हो संघर्श केन्ना सोंपतलो तेंच कळना जालां. अमेरिका, रशियेन इस्लामी, पूर्वेच्या बौद्ध देशांनी जें कितें रोंयलें, बेणलें, ताचीं कोडूं फळां तांकां आनी हेरांकूय मेळ्ळीं. भासाभास हो उपाय फाटीं पडला, हिंसा मुखार आयल्या. इतिहासा पसून शिकपाक जाय, तो परत जावपाक दिवंक जायना. पूण एकूण चल्लां तें पळयल्यार संवसारांत परतून पांचशें वर्सा पयलींचे दीस येतलेशे दिसतात. कालचक्र घुंवपाक सुरवात जाल्या.