धमकी दिवन दिल्लीच्या वेवसायिकाक लाखाची तोपी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः निवृत्त पुलीस अधिकारी महेश गांवकार गुन्यांव फाट्याचो अधिक्षक आशिल्ल्याचें भासोवन अटक करपाची धमकी दिवन नवी दिल्लीच्या एका वेवसायिकाक एका लाखाची तोपी घातली.

ह्या प्रकरणांत गुन्यांव फाट्यान अज्ञात मनशा आड गुन्यांव दाखल केला. तातूंत बडतर्फ केल्ल्या एका पुलीस कर्मचाऱ्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. पुलीस ताचो सोद घेतात.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणांत नवी दिल्लीच्या गगनदीप सिंग सहगल हांणी गुन्यांव फाट्या कडेन कागाळ दाखल केल्या.

कागाळदाराचो पर्रा पंचायत वाठारांत निवासी प्रकल्प सुरू आसा. ह्या प्रकल्पाच्या कुशीक आशिल्ले जमनीचेर अतिक्रमण केल्ल्याची कागाळ अज्ञात मनशान पंचायती कडेन केल्ली. हे विशीं पर्रा पंचायतीन कागाळदाराक नोटीस धाडून पंचायत संचालनालया कडेन तशेंच हेर सरकारी खात्यां कडेन चवकशी करचे खातीर पत्रवेव्हार केल्लो. हाची म्हायती 7822835357 हो मोबायल नंबर आशिल्ल्या मनशाक मेळ्ळी. ते उपरांत त्या मनशान आपूण गुन्यांव फाट्याचो पुलीस अधिक्षक महेश गांवकार उलयतां, अशें सांगून कागाळदारा कडेन संपर्क केलो. तशेंच संबंदीत प्रकल्पा विशीं गुन्यांव फाट्या कडेन कागाळ आयिल्ल्याची म्हायती दिली. हे संबंदांत अटक करून प्रकल्प बंद करपाची धमकी दिली. कारवाय करूंक जायना जाल्यार एक लाख रुपया दी, अशी ताणें मागणी केली. ते उपरांतूच प्रकल्पाक ना हरकत दाखलो दिवपाची हमी दिली. ते खातीर आपलो कर्मचारी संपर्क करतलो, अशें ताका सांगलें. ते प्रमाण 22 जूनाक दनपारां 12.30 वरांच्या सुमाराक थारिल्ले प्रमाण 8591794749 ह्या मोबायल नंबरा वयल्यान कागाळदारा कडेन संपर्क करून वागातोर हणजूणेंच्या पॅट्रोल पंपा कडेन पयशे घेवन येवपाक सांगलें. ते प्रमाण ते पयशे घेवपाक दोग जाण आयले. ताणें तांचे कडेन ते पयशे दिले. ते उपरांत ना हरकत दाखल्या खातीर कागाळदारान वयल्या नंबराचेर संपर्क केलो, तेन्ना कसलोच प्रतिसाद मेळूंक ना. ते उपरांत कागाळदाराक आपूण फटवला हें लक्षांत आयलें. ते उपरांत कागाळदारान गुन्यांव फाट्या कडेन संपर्क करून रितसर कागाळ दाखल केली. हाची दखल घेवन गुन्यांव फाट्यान वयल्या नंबराचो मोबायल वापरपी मनशाचेर फटवणूक, धमकी आनी तोतया पुलीस अधिक्षक महेश गांवकार आशिल्ल्या प्रकरणांत गुन्यांव दाखल केलो.

हे संबंदांत मुळावी चवकशी केली तेन्ना दुबावीत पुलीस सेवेंतल्यान बडतर्फ कर्मचारी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी.

ह्या प्रकरणांत पुलीस अधिक्षक निधीन वालसन हाच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरिक्षक नारायण चिमुलकार फुडलो तपास करता.