धमकी दिवन जमनीं बळकायल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विश्वजीत राणेः ई-मेल आयडीचेर कागाळी नोंद


पणजी : बनावट कागदां तयार करून बेकायदो जमीन रुपांतर केल्ले प्रकरणांत आपूण कागाळ नोंद करपाक जारी केल्ले ई-मेल आयडीक नागरिकांचो उपाट प्रतिसाद मेळटा. फक्त दोन दिसांत जायत्या जाणांनी आपले कडेन कागाळी नोंद केल्यात. तातूंतल्यो कांय जाणांनी जिवेशी मारपाची धमकी दिवन आपल्या जमनीचें रुपांतर वा झोन बदलिल्ल्याचें दुख्ख उक्तायलां, अशी म्हायती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मंगळारा सोशल मिडिया वरवीं दिली.
पीडीएची सत्ता हातांत आसतना जायत्या राजकारण्यांनी आपल्यो जमनी बाह्य विकास आराखड्यांत (ओडीपी) वचपाची भिरांत दाखोवन त्यो विकपाक भाग पाडले. कांय जाणां कडल्यान बळजबरेन जमनी ताब्यांत घेतल्यो, अश्यो कागाळी अापले कडेन आयल्यात.
ह्या कागाळेंची दखल घेवन ओडीपींत जाल्ल्यो चुको दुरुस्त करून बेगिनूच नगर नियोजन खातें नव्यो ओडीपी सादर करतले, अशें मंत्री राणे हांणी
म्हणलें.
रद्द केल्ल्या ओडीपींत चवकशे वेळार मोट्या प्रमाणांत गैरकृत्यां जाल्ल्याचें सिद्ध जाला. अशा प्रकरणांची फायल विधानसभा अधिवेशनांत उक्ती करतलो. ताचे पयलीं ओडीपींत जाल्ल्यो चुको दुरुस्त करून विधानसभा अधिवेशना मेरेन नवी ओडीपी तयार करतले, अशें राणे हांणी कांय दिसां पयलीं जाहीर केल्ले.