द एलकेमिस्टमनांतल्या इत्सांक साद घालपी कादंबरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पावलो कुयेल्हो हे एक पुर्तुगेज भाशेंतले फामाद लेखक. तांचें लिखाण जगभर गाजलां आनी तांच्या पुस्तकांनी फावो तशी नामना जोडल्या. पुर्तुगेज भाशेंत बरयल्ल्या तांच्या पुस्तकांचो विंगड विंगड भाशेंत अणकार जाला. तांचे ‘द एलखेमिस्ट’ हे कादंबरेचो 61 भाशेंत अणकार जाला आनी हेच खातीर तांकां आंतरराष्ट्रीय मळार सगळ्यांत चड अणकारिल्ले लेखक अशी वळख मेळ्ळ्या.
द एलकेमिस्ट ही एक वेगळीच काणी. एका सामान्य मनशाच्या असामान्य प्रवासाची ही काणी वाचप्यांच्या मनाक कथानकाचे काल्पनीकतायेन व्हावन व्हरता. हे काणयेंत ‘मॅजीक रियलिजम’ ही शैली वाचकांक अणभवता. हे शैलींत लेखक कथानकांत कांय काल्पनीक गजाल्यो अशे तरेन विणटा, वाचकांक त्यो गजाली खर्‍यो काय फट असो प्रस्न पडटा.
द एलकेमिस्ट ही कादंबरी लेखकान 1988 ह्या वर्सा पुर्तुगेज भाशेंत प्रकाशीत केली आनी 1993 वर्सा कादंबरेचो इंग्लीश अणकार हारपर कॉलिन्स हे नामनेचे प्रकाशन संस्थेन केलो आनी पुस्तक उजवाडाक हाडलें. ह्या पुस्तकाचें मुखपृश्ठ तोखणायेचें. सादें पूण वाचकांक आकर्शीत करपा सारकें. पुस्तकाचे सुरवातेक लेखकान आपले कांय विचार मांडल्यात. मनशांक आपलीं सपनां आनी इत्सा पुराय करपाच्या यत्नांत येस मेळ्ळ्यार कितें जाता, तें लेखक सांगतात. कांय मनशांक आपलीं सपनां पुराय जातात तें दिसतना भंय जाता आनी ऐन वेळार ते आपल्या यत्नांत फाटीं सरतात आनी येसाचो अपेस जाता.
लेखक सांगता, आमकां जैत वा खोस सांबाळपाची तांक ना देखून आमी भितात आनी पयलींच फाटीं सरतात. जे लोक आपलें लक्ष्य समोर दवरून तें मेळसर धडपडटात, त्याच लोकांक आपल्या आयुशाचो उद्देश कळटा आनी ते हो संवसार फुडें व्हरपाक वावुरतात.
पुस्तकाचे सुरवातेक प्रस्तावना आसा. प्रस्तावनेंत लेखकान एक फामाद मिथक कथा वेगळ्याच दृश्टीकोणांतल्यान मांडल्या. हे कादंबरेचें मुखेल पात्र सांतियागो नांवाचो एक स्पेनिश चलो. सांतियागोक एकूच सपन परत परत दिसता आनी ताचें फाटलें रहस्य सोदूंक तो एका व्हडल्या प्रवासार वता. सांतियागो एक मेंढर्‍यांक सांबाळपी राखणो आसता आनी ताका सपनांत इजिप्टांतल्या पिरामिडा खाला पुरिल्लो खजिनो दिसता. ताका हें सपन सदांच आपल्या गांवांतल्या एका झाडा सकयल न्हिदिल्ले कडेन पडटा.
सांतियागोक इजिप्ट वतनाच एक एलखेमिस्ट मेळटा. एलकेमिस्ट म्हणजे कांय अदभूत शास्त्रांचो अभ्यास करून वावुरपी मनीस. सांतियागोचो कठीण प्रवास ताचेच लागून सादता अशें म्हणप चुकीचें न्हय पूण इजिप्ट पावन जी ताका देख मेळटा तीच लेखकाच्या कथानकाचो मूळ गाभो अशें म्हणूंक जाता. ती देख कितें तें हांगा सांगनासतना तुमी पुस्तक वाचतलीं अशी आस्त बाळगितां.
पावलो कुयेल्हो हांचें हें पुस्तक खरेंच तोखणाय करपा सारकें. पुस्तकाचो इंग्लीश अणकार सुंदर आनी सुटसुटीत आसा. पुस्तकांतल्यान वाचकांक कांय सामान्य विशयांचेर देख मेळटा आनी बेस बरे तरेन मनोरंजनूय जाता. पुस्तक मुजरत वाच्चें.