दोन वर्सां भितर तुयें इलेक्ट्रॉनीक सिटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रोहन खंवटेः निर्माण जावपी रोजगार थळाव्यांक दिवपाचो यत्न

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणें: तुयें इलेक्ट्रॉनीक सिटी नव्या प्रकलापांक चालना दितना दोन वर्सां भितर हे सुवातेचेर विवीध प्रकल्प उबारतले. जंय रोजगार निर्माण जातले, तांचे खातीर पूर्वनियोजीत प्रशिक्षण दिवपाची वेवस्था करतले, अशें आयटी मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें.
मंत्री खंवटे आनी मांद्रेंचो आमदार जीत आरोलकारान 18 एप्रीलाक तुयेंच्या नियोजीत इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्प आनी वाठाराक भेट दिवन अधिकाऱ्यां कडल्यान म्हायती घेतली.
ह्या वाठाराची पळोवणी करून थंय कसले कसले प्रकल्प येतले आनी थळाव्यांक विस्वासांत घेवन जे रोजगार उपलब्ध जातले ते थळाव्यांक मेळोवन दिवपाचो यत्न करतले. ह्या प्रकल्पांत भोवउद्देशी प्रकल्प हाडटना मोबायलचे स्पेर पार्ट वा इलेक्ट्रॉनीक मशिनां खातीर लागपी स्पेर पार्ट वा हेर बरे प्रकल्प हे इलेक्ट्रॉनीक सिटींत येवचे हे खातीर आमचें सरकार यत्न करतले. ते संबंदान आपूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाचे कडेन चर्चा करून ताचेर निर्णय घेतलों, अशी म्हायती मंत्री खंवटेन दिली.
हे आदीं आयटी मंत्री आसतना आपणे एकदा ह्या वाठाराक भेट दिल्ली. त्या वेळार आमदार दयानंद सोपटेय हाजीर आशिल्लो. पूण ताणें योग्य तरेन फाटपुरवण करूंक नाशिल्ल्यान तशेंच आपल्याक मंत्रीमंडळांतल्यान काडिल्ल्यान ह्या प्रकल्पाची योग्य फाटपुरवण जावंक नाशिल्ल्याचें खंवटेन मान्य केलें. आमचो कार्यकाळ पांच वर्सांचो आसलो तरी लेगीत दोन वर्सां ही इलेक्ट्रॉनीक सिटी दोन वर्सांत बांदून पुराय करतले, अशें खंवटेन सांगलें.
मगो सरकारांत वांटेकार जाल्ल्यान आनी मंत्री खंवटे आपलो बरो इश्ट आशिल्ल्यान उदरगतीक चालना मेळटली. तशेंच मांद्रें मतदारसंघांतली बेरोजगारी सोंपोवचे खातीर हे इलेक्ट्रॉनीक सिटींत वेगवेगळे प्रकल्प येवचे हे खातीर आपूण यत्न करतलों, अशें आमदार आरोलकारान सांगलें.