दोन दिसांत मॉन्सून केरळांत पावुये

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

4 जून मेरेन मॉन्सून गोंयांत पावपाचो अदमास

पणजी : वातावरणांत बदल जाल्ल्यान मॉन्सून प्रवासाची गती कांय प्रमाणांत उणी जाल्ली आसली तरी येता त्या दोन दिसांत मॉन्सून केरळांत पावतलो. 4 जून मेरेन मॉन्सून गोंयांत पावपाचो अदमास आसा. पयली 27 मेक मॉन्सून केरळांत पावतलो असो अदमास आशिल्लो.

शुक्रारा केरळांत मॉन्सून पावूंक ना. हाका लागून ही तारीख चुकल्या. मालदीव, लक्ष्यद्वीप ह्या वाठारांनी मॉन्सून पावला. केरळांत दोन दीस उसरां पावलो जाल्यार गोंयांत लेगीत मॉन्सूनाक मात्सो उशीर जातलो. केरळा सावन गोंयांत मॉन्सून पावपाक चार दीस लागतात. हाका लागून गोंयांत मॉन्सून 4 जूना मेरेन पावपाची शक्यताय आसा.

2021 वर्सा गोंयांत मॉन्सून 5 जूनाक पाविल्लो. हाचे अादल्या वर्सा मॉन्सून गोंयांत 20 जूनाक पाविल्लो. अंदूं तो बरोच पयली पावतलो असो हवामान खात्याचो अदमास आशिल्लो. हो अदमास मे म्हयन्याचे सुरवेचो आशिल्लो. हाचे उपरांत असनी चक्रीवादळ तयार जालें. असनी चक्रीवादळाक लागून गोंयांत पावस पडलो. मॉन्सूनाचे वाटचालीचेर परिणाम जावंक ना. मॉन्सूनाचे वाटचालीक पुरक वातावरण आसलें तरी ताची गती आतां उणी जाल्या. तरी हाचे पयली केरळ सावन गोंयांत मॉन्सून पावपाक धा दीस लेगीत लागिल्ले आसात. गोंयांत 6 ते 7 जून मेरेन मॉन्सून पावता. अंदूं तो दोन दीस पयली पावपाचो सध्याचो अदमास आसा.

हवामान सामान्य आशिल्ल्यान कडक वत पडटा. वताक लागून परतून गरमी जावपाक सुरवात जाल्या. बिरेस्तारा रातीं कडेन वास्को, बांबोळी ह्या वाठारांनी पावस पडलो.