दोन दिसांत पावसाचो नेट वाडटलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उटंगाराच्या पावसाचो हवामान खात्याचो अदमास

पणजी : मॉन्सूनान आगमना वेळार नेटाची सलामी दिवन जीण विस्कळीत केली. आयतारा सांजे उपरांत पावसान मातसो विसव घेतिल्लो आसलो तरी फुडले दोन दीस ताचो नेट वाडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. हवामान खात्यान ‘ऑरेंज अॅलर्ट’ जारी केला. दक्षीण गुजरात दर्यादेगे सावन केरळ दर्यादेगे मेरेन उण्या दाबाचो पट्टो आशिल्ल्यान पावसाचो नेट वाडटलो.

अदमासा परस गोंयांत मॉन्सून उसरां पाविल्लो आसलो तरी ताणें नेटाची सलामी दिल्या. गोंयांत 10 जूनाक सरासरी 17 मिमि, 11 जूनाक सरासरी 64 मिमि जाल्यार 12 जूनाक सरासरी 69.6 मिमि पावसाची नोंद जाल्या. जूनांत आतां मेरेन 181.7 मिमि (7 इंच) पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत पणजे 127 मिमि पावसाची नोंद जाल्या. पणजे परस मुरगांवां सगल्यांत चड 180.8 मिमि पावसाची नोंद जाल्या.

दोन दिसांत पावसाक लागून बरीच गैरसोय जाली. झाडां पडप वा उदक सांठून उरप हे विशीं उजो पालोपी दळा कडेन दिसभरांत 29 कॉल आयले. हातूंतले 24 कॉल हे उदक भरपा विशीं आनी झाडांचे पडझडीचे आशिल्ले. पणजेंत चार झाडां पडपा सयत मेरी इमॅक्युलेट विद्यालयांत उदक भरलें. मळा वाठार पुराय उदकान भरिल्लो. करंजाळे तशेंच मनोशांती हॉटेला कडेन झाडां पडलीं. उजो पालोपी दळान हीं झाडां कुशीक काडलीं. ते भायर म्हापशें, दिवचले, पेडणें, वाळपय, पोरणें गोंय, मडगांव, वास्को, फोंडें, कुडचडें, काणकोण, वेर्णा, कुंडय हांगा लेगीत झाडां पडलीं. दिवचल तशेंच पेडण्यां दरेकी दोन कडेन झाडां पडलीं. झाडां पडपाच्या घडणुकांक लागून सगल्या वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत जाली.

पणजे उपरांत दाबोळी 108.2 मिमि पावसाची नोंद जाल्या. पणजी, मुरगांव, पेडणें, दाबोळी ह्या वाठारांनी पावसाचें प्रमाण चड आसा. सांगें, केपें ह्या वाठारांनी पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्लें.

पावसाक लागून मोटी पडझड वा व्हडली लुकसाणी जाल्ली नासली तरी उदक सांठून उरपाचे प्रकार घडले. बस स्टॅण्डाच्या सकयल्या वाठारांत वा रस्त्याचेर उदक सांठून राविल्लें. उदकाक लागून येरादारीची कोंयडी जाताली. पावसाक लागून तापमान बरेंच उणें जालां. हाका लागून गरमे सावन लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या.

मॉन्सून 31 मेक कारवार पाविल्लो. हाचे उपरांत दोन दिसांत तो गोंयांत पावतलो असो अदमास आशिल्लो. तरी कारवार सावन गोंयांत पावपाक ताका धा दीस लागले.

तरेकवार वाठारांनी नोंद जाल्लो पावस

सुवात पावस (मीमी)

म्हापशें 70.2

पेडणें 92.8

पणजी 127

पोरणें गोंय 69.4

सांखळी 39.6

वाळपय 42.4

काणकोण 43.2

दाबोळी 108.2

मडगांव 38.0

मुरगांव 180.8

केपें 17.0

सांगें 08.9