देवी केळबायचीं कौलां भक्तीभावान

मुळगांवां कौला खातीर भाविकांनी केल्ली गर्दी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचलः हजारांनी भाविकांचें श्रद्धास्थान आशिल्ली मुळगांवचे श्रीदेवी केळबायचीं कौलां हजारांनी भाविकांचे हाजिरेंत भक्तीभावान मनयलीं.

कौलां खातीर गोंयांतल्या विवीध वाठारांतल्यान तशेंच गोंया भायल्या भाविकांनी व्हड प्रमाणार गर्दी केल्ली. देवीची पेठ बुधवारा सकाळीं मयेंच्यान मुळगांवां हाडचे खातीर मानकरी आनी भावीक व्हड संख्येन मयां गेल्ले. थंय परंपरीक धर्मीक विधी करून आनी गाराणें घालून पेठ मुळगांवां येवपाक भायर सरली. परंपरीक वाटेंतल्यान ती सकाळीं मुळगांवां पावली. सगळ्यांत पयलीं ती पेठ दाड देवाच्या वाठारांत दवरली. थंय आबोलीच्या फुलांनी पुराय पेठ सजयली. सुरवेक राऊत आनी उपरांत गाड, परब तशेंच सराफ घराण्यांतल्या थारावीक सुवातांचेर वचून कौल दिलो. ते उपरांत पेठ धाढवस सुवातेर देवाक कौल दिवन देवळा कडेन पावली.

देवळाच्या प्रांगणांत दनपारां भाविकांनी सुमारा भायर गर्दी केल्ली. तांचे हाजिरेंत सगळ्या समाजाच्या लोकांक कौल दिले उपरांत हेर भाविकांक कौल दिलो.

ह्या वेळ पेठ विशिश्ट पद्दतीन नाचता. तिचे फाटल्यान भावीक धांवून कौल घेतात. ते उपरांत संजे वेळार धोंड पवित्र तळयेर न्हावपा खातीर गेले. नियोजीत सुवातेर देवळा वटेन ती पेठ दवरली. ह्या वेलार बायलांनी दिवजां मनयली. बुधवारच्यान पांच दीस सद्दां नाटकां जातलीं. पांचव्या दिसा पेठ विधीवत देवळांत प्रवेश करतली. ते उपरांत नामनेचे पेठेची जात्रा सोंपतली.