देवळां कोणांक….?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गिरेस्त आनी उंचेल्या जातींच्या लोकांक देवळांतल्यो सगल्यो सवलती मेळटात, पूण गरीबांक आनी सकयल्या जातींच्या लोकांक त्यो फावोनांत काय? खंय तरी लोकांचेर अत्याचार जातात. आतां म्हजेंय मन घुस्पल्यावरीं जालां. म्हज्या मनांत एकूच प्रस्न येता. देवळां कोणाक?

आयचो हो समाज उदरगतीच्या पावलांनी फुडें वचत आसा…. आनी हाचें श्रेय मनशांक फावता. आमचो देस स्वतंत्र जाला. दरेक मनशाक मेकळीक आसा. ताकाच लागून मनीस आपले हुशारकायेन आयज बरेच वयर पावल्यात आनी पावंकूच जाय. नाजाल्यार उदरगत ती कसली? पूण सगळ्याच जाग्यांचेर उदरगत जाल्या अशेंय ना. थोड्यां वाठारांनी इल्ली सुद्दां उदरगत जाल्ली दिसना. हेवूय मनशाक लागून घडटा. कित्याक, कांय मनीस अजून आदल्याच समाजाचें चित्र घेवन आसात. तातूंत कसलोच खुशालकायेचो रंग दिसना. दिसता जाल्यार लोकांचेर घाल्लो काळो दाग, बारीक मनशांचेर केल्लो अत्याचार, धर्माच्या नांवान सकयल्ल्या जातींच्या लोकांक केल्ले त्रास. आयच्या ह्या आधुनीक काळांतूय गोंयच्या थोड्या भोव वाठारांनी लोकां मदीं भेद भाव केल्लो दिसता. तेवूंय जाल्यार धर्मीक मळार. खंयच्याच धर्मांत गिरेस्त आनी गरीबांक वेग-वेगळें अशें कांयच आसना. जरीय कोणूय करतात जाल्यार तें सारकें? आनी करतात जाल्यार करूंक कोणें सांगलें? देवान?
एका गांवांत जायतो लोक आसता. जायत्या धर्माचोय लोक उरतात. एस.सी., एस.टी., ओबिसी अश्यो जाती करुन दवरल्यात अशें म्हणचें पडटा. आयज असल्या कारणाक लागून खुबसो लोक सकयल्या जातीच्या लोकांक उणेंपणान लेखतात. सांगचें म्हणल्यार देव– मंदिरांनी असल्या प्रकारचे भेदभाव चलतात. जेन्ना एक देवूळ बांदतात, तेन्ना गांवचो सगलो लोक एकठांय येवन तें उबें करतात. ताका खुबसो लोक दान दितात. फकत आपल्या गांवचें देवूळ बरें जावचे खातीर. तातूंत खुबश्या जातींचो लोक आसता. गांवचें देवूळ गांवकारांचें जातींक धरुन कसलोच भेदभाव जांवक फावोना. कित्याक तर गांवचें देवूळ गांवच्या लोकांक एकठांय हाडटा, धर्म फुडें व्हरता, गांवांत शांतीचें आनी देवस्पणाचें वारें पसरायता. देवळांत येतल्या वतल्या लोकांच्या जिवितांत मनीसपण किल्लता.
गोंयांत आयज लेगीत आमी आमच्या मदीं घुस्पट करूंक सोदतात. तेंवूय जाल्यार धर्माच्या नांवान? ही खूब वायट गजाल. मागीर हाचेर ताचेर घालूं! खाजगी कामांक लागून कितेंय करप समा न्हय. आयज कांय देवळांनी सकयल्या जातींच्या लोकांचे हक्क काडून घेवंक सोदतात. जाल्यार कित्याक? लोकशायेच्या देसांत हुकूमशायेचीं पावलां मारतात जाल्यार कित्याक? जमात घेवन, नाका जाल्ल्यो गवायकी घेवन, मॅजोरीटी करून, नाका जाल्ले कायदे पास करप सारकें व्हय? सकयल्या जातींचो लोक म्हूण तांकां उणेंपणान पळवपांत शाणेंपण आसा? आमच्या देवळांत मुर्तीं उंचेल्या लोकांनी हाडिल्ली अशें सांगतात. पूण तांणी सांगिल्लें काय सकयल्या जातीच्या लोकांक देवळांत त्यो- त्यो सवलती दिनाकात म्हणून? अशें करपी लोक खंयच्या काळांत जियेतात?… कांयच समजना जालां.
हांव म्हणटा- खंयच्या भक्तान, देवीन वो देवान सांगलां, सकयल्या जातींच्या लोकांक कायदे वेगळे म्हणून? ‘जज नोट अदर्स दॅट यू मे नोट टू बी जज’. आयच्या ह्या आधुनीक समाजांत हे कसले भेदभाव? हीं लजेचीं लक्षणां. हीं अशींच उरलीं जाल्यार फुडाराक खूब कितें वायट उप्रासूंक शकता. कित्याक अशें जावन खूब लोकांचीं काळजां दुखल्यात. तांचो कसलोच गुन्यांव ना. जेन्ना गुन्यांव आसता तेन्ना कसलोय थाराव घेतात, ती गजाल वेगळी म्हणूं येता. आमी अशेंच करून नाका जाल्ले थाराव घेतात आनी मागीर थोडे लोक वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर धांवतात. हातूंत गुन्यांव फक्त नाका जाल्ले थाराव घेवपी मनशांचो आसता. लोकांच्या भावार्था कडेन खेळपाचो हक्क तुमकां कोणेंच दिवंक ना. कसलीय कमिटी जाली जाल्यार लेगीत तुमकां जाय तशे थाराव तुमी घेतात जाल्यार तें सारकें? देवळां आमकां एकठायतात. आमी भेदभाव करून दोशी करूंक वावुरचें न्हय. गिरेस्त आनी उंचेल्या जातींच्या लोकांक देवळांतल्यो सगल्यो सवलती मेळटात, पूण गरीबांक आनी सकयल्या जातींच्या लोकांक त्यो फावोनांत काय? खंय तरी लोकांचेर अत्याचार जातात. आतां म्हजेंय मन घुस्पल्यावरीं जालां. म्हज्या मनांत एकूच प्रस्न येता. देवळां कोणाक?

एडवीन फर्नांडीस
9850456556