दीसभर घोग्यांनी पावस, हुंवाराची स्थिती, लोकजीण विस्कळीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : मॉन्सूनाच्या पावसान सोमारा सकाळ पसुनूच सांवार घातलो. दीसभर पावस कायम उरिल्ल्यान जायत्या गांवांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. राज्य हवामान विभागान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडलें दोन दीस उटंगाराचो पावस कायम आसतलो.
 फाटले दोन दीस कांय प्रमाणांत विसव घेतले उपरांत सोमारच्यान घोग्यांनी पावसाक सुरवात जाली. दीसभर पावस कायम उरिल्ल्यान राजधानी पणजे सयत शारांतल्या सगल्याच भितरले आनी मुख्य रस्ते उदकापोंदा गेले.
 तातूंतल्यान वाट काडपाक वाहनचालकांक आडखळी आयल्यो, तशेंच येरादारीची कोंयडी जाली. तशेंच ल्हान-व्हड अपघात जाले. उटंगाराच्या पावसान झाडांचीय पडझड जाली. रस्त्यांचेर झाडां पडिल्ल्यान जायत्या गांवांचो संपर्क तुटलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रातीं उसरां मेरेन झाडां काडून परिस्थिती पूर्वपदार हाडली.
 सोमारच्या पावसाचो नेट दक्षीण गोंया परस उत्तर गोंयांत चड आशिल्लो. सकाळीं 8.30 पसून दनपारां 3 वरां मेरेन म्हापश्यां 4.33 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. ते उपरांत पेडणें 3.11, पोरणें गोंय 2.20, जाल्यार मुरगांवां 2.08 इंच पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. सांजे उपरांत पावसाचो नेट उणो जालो. पूण अदीं मदीं पावस सुरूच आशिल्लो.

आयज, फाल्यां ऑरेंज अलर्ट
राज्य हवामान विभागान 8 जुलया मेरेन राज्यांत उटंगाराचो पावस कायम उरपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच मंगळार आनी बुधवारा पावसाचो नेट वाडटलो, ते खातीर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला. ते उपरांतचे दोन दीस ‘येलो अलर्ट’ जारी केला. ह्या काळांत कांय वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाक शकता. नागरिकांनी सादूर रावचे, अशी सुचोवणीय विभागान केल्या.

न्हंयो, धरणांचे पातळेंत वाड
सोमारा पडिल्ल्या घोग्यांनी पावसाक लागून सगल्योच न्हंयो आनी धरणांचे पातळेंत वाड जाल्या. व्हाळवाट न्हंयेक हुंवार येवपाची शक्यताय निर्माण जाल्ल्यान सांखळे दनपारां पंपिंगाचें काम सुरू केल्लें. फुडले कांय दीस पावस कायम उरतलो. फाटल्या दोन वर्सां प्रमाण अंदूंय बार्देसांतल्या न्हंया देगेच्या गांवांनी हुंवार येवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या.