दिवचल वाठारांत वाडलीं हेडगीं जनावरां

दिवचले रस्त्याचेर थपकल मारून बशिल्लीं गोरवां.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोरवां वांगडा सुण्यांचोय त्रास; ताकतिकेन बंदोबस्त करपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः दिवचल मार्केट तशेंच शारांतल्या विवीध रस्त्यांचेर थपकल मारून बशिल्ले गोरवांचे हींड तशेंच रस्त्यांचेर भोंवपी हेडग्या गोरवांक लागून वाहनचालक आनी रस्त्या वयल्यान वचपी लोकांक खुबूच त्रास जाता. ह्या जनावरांचो ताकतिकेन बंदोबस्त करची, अशी मागणी बाजारांतल्या वेपाऱ्यांनी केल्या.

मजगतीं रस्ताद सुणी सगळ्याच वाठारांनी व्हड प्रमाणांत वाडल्यात. तीं ह्या वाठारांतल्यान वचपी लोकांच्या, भुरग्यांच्या आंगार धांवून येतात. हाचे आदीं तांणी खूब जाणांक घांस काडला. तांचोय बंदोबस्त करचो, अशी मागणी लोकांनी चड करून पालकांनी केल्या.

फाटल्या कांय दिसांनी दिवचल भारांत हेडगी गोरवां चड दिश्टी पडनाशिल्लीं. पालिका त्या गोरवांक धरून गोशाळेंत धाडटाली. पूण हालींसराक हेडगी गोरवां परतून रस्त्यांचेर थपकल मारून बशिल्लीं दिसपाक लागल्यांत. ताका लागून वाहनचालक बेजार जाल्यात. पालिकान विशेश मोहीम हातांत घेवची, अशी मागणी भगवान हरमलकार हांणी केल्या.

कायद्यान दरेका गांवांत गोचर भूंय आसप कायद्यान बंधनकारक आसा. ग्रँझींग लॅण्ड अॅण्ड एनिमल फीड रिसॉर्सीस अॅक्ट 2010 (2019 चो क्र. 13) ह्या कायद्या प्रमाण गोचर आसप गरजेचें आसा. जांणी जांणी ही जमीन बळकायल्या तांच्या विरोधांत कारवाय जावपाची गरज आसा, अशें प्राणीमित्र अमृतसिंग हांणी प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें.

गोरवांक आधार कार्ड दिवपाची भास उलयतात, ते परस तांकां गोचर भूंय मेळोवन दिली जाल्यार तीं रस्त्यांचेर वा मार्केटांत दिसचीं नात, अशें अमृतसिंग हांणी सांगलें. बाजारांत दुचाकीचेर दवरिल्ली सामानाची पोती केन्नाच गोरवां खावन उडयतात. कांय कडेन जाल्यार रस्ताद सुणी आंगाचेर धांवून येतात. ह्या हेडग्या गोरवांचो आनी रस्ताद सुण्यांचो सध्या चड त्रास जावपाक लागला, अशी प्रतिक्रिया रेड्डी हांणी उक्तायली.

पालिका यत्न करताः नगराध्यक्ष फळारी

दिवचल पालिकेन गोशाळे कडेन कबलात करून खूबशी हेडगीं गोरवां ताब्यांत घेवन कारवाय केल्या. कांय म्हयन्यां आदीं हेडग्या गोरवांचो बाजारांत वावर नाशिल्लो, पूण हालींसराक तीं परतून वाडल्यांत. तांचो बंदोबस्त करचे खातीर सगळे तरेचे यत्न करतात, अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलें. तशेंच रस्ताद सुण्यांचोय बंदोबस्त करचे खातीर पावलां उखलतले, अशेंय तांणी सांगलें.

गोरवांक जाय हक्काचें कुरणः अमृतसिंग

गोरवां आपल्याच आदल्या कुरणांत बसतात. तांची ती हक्काची सुवात. तांचे सुवातेंत मनशांनी उदरगतीच्या नांवा खाला हस्तक्षेप केला. गोरवांचीं चरपाची सुवात इमारतींनी गिळ्ळ्या. आतां गोरवांनी वच्चें खंय आनी खांवचें कितें? कायद्या प्रमाण तांची कुरणां राखून दवरपाची गरज आसा. मात दिवचले गोरवांक खंयचीच सुवात उरूंक ना. तांकां ती मेळोवन दिवपाची गरज आसा, अशें अमृतसिंग हांणी म्हणलां.