दिवचले खनीज खंदकानी पंपींगची वेवस्था

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धोको निर्माण जावचो न्हय हे खातीर सरकाराचे आदेश

दिवचल: दिवचल म्हालांतल्या केणी खाण कंपनी  डिगणे कुंदा, घरसेव कुडणें, साळगांवकार सुर्ला, लाम गांव खंडक सेसा, पैरा चौगुले, तशेंच पिसुर्ले  भागांतल्या खंदकांत उदकास्रोत खात्या वतीन, तशेंच हेर सुवातांचेर खनीज कंपनी वतीन पंपींग सुरू दवरलां. 

सरकारान खाण कंपनींक पंपींग आनी धोको निर्माण जावचो न्हय हे खातीर आदेश दिल्यात. ताका लागून विवीध  कंपनी  आपले तरेन तयारी करपाक लागल्यात. ही प्रक्रिया सामकी ल्हव गतीन चालू आसा. 

जायत्या सुवातांचेर उदकास्रोत खात्यान घातिल्ले पंप आसात. सद्या तेच कार्यन्वीत आसात. खनीज कंपनीन मशिनरी आनी हेर पंपींग संबंदी काम सुरू केलां. येवपी कांय दिसांनी तें पुराय जावपाची गरज आसा. पूण सुरक्षा उपाया विशीं आनीक जागृत रावप गरजेचें आसा.