दिया नायक खून प्रकरणांत किशन कळंगूटकाराक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कांय वरां भितरूच वेर्णें पुलिसांनी लायलो तपास

वास्को: नवें वाड्या वयली दिया नायक ह्या 18 वर्सा पिरायेचे तरणाटेचो दिसा उजवाडा खून केल्ल्या प्रकरणांत वेर्णें पुलिसांनी नवें वाडें हांगासरलो किशन कळंगूटकार (26) ह्या तरणाट्याक काल (बिरेस्तारा) अटक केली. एकामेकांचेर मोग करपी ह्या दोगांय मदीं फाटल्या कांय दिसा सावन वितुश्ट आयिल्लें. ताका लागून तिका वेळसांव दर्यादेगे वयल्या निर्जन थळार व्हरून किशनान तिचेर धारेच्या चाकवान वार करून तिची कूड थंयच्या झोंपांत उडयिल्ली. पुलिसांनी रोखडीच हालचाल करून कांय वरां भितरूच किशनाक अटक केली. वास्कोचे उपअधिक्षक निलेश राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला वेर्णेंचे पुलीस निरिक्षक डायगो ग्रासियस हांणी ही कामगिरी केली.

नवें वाडें हांगासरल्या साईबाबा देवूळ वाठारांत रावपी दिया नायक हिचो आनी नवें वाडें हांगासरल्या गाझी बस स्टॉप वाठारांत रावपी किशन कळंगूटकार हाचो एकामेकाचेर मोग आशिल्लो. दिया नायकान अंदूं बारावेची परिक्षा दिल्ली. जाल्यार किशन हो बेकार आशिल्लो. सदांच इश्टां बरोबर गजाली करपी किशन हेरां कडेन मात सहसा उलयनाशिल्लो. दिया आनी किशन हांचे मदीं फाटल्या कांय दिसां सावन वितुश्ट निर्माण जाल्लें.

किशन हो दिया हाका घेवन वेळसांव दर्यादेगे वयल्या निर्जन थळार गेलो. तेन्ना घडये तांचे मदीं वाद निर्माण जावन तिचो धारेच्या चाकवान खून केलो. तिचो खून करपा हेतान तो तिका घेवन थंय गेल्लो ह्या दुबावाक पुश्टी मेळटा. तिचो खून केले उपरांत तिका थंयच झोंपात उडयली. ह्या प्रकरणांत कोणेतरी वेर्णें पुलिसांक म्हायती दिले उपरांत पुलिसांनी पंचनामो करून कूड मरणा उपरांतचे तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिली. तपास केले उपरांत किशन हाचें नांव मुखार आयलें उपरांत ताच्या रावत्या घरा वचून ताका ताब्यांत घेतलो. ह्या प्रकरणांत वेर्णें पुलीस फुडलो तपास करतात. पूण हो खून नेमको केन्ना जालो, कोणे कूड पळयली बी ह्या गजालींची कांयच म्हायती उपलब्ध जावंक शकली ना.

मजगतीं, वेळसांव समाजीक कार्यकर्ते रिकोझिन्हो डिसोझा हांणी वेळसांव दर्यादेगे वयल्या निर्जन थळार पुलीस गस्तीची गरज उक्तायली. ह्या दर्यादेगेर हाचे पयली लेगीत खुनाच्यो घडणुको घडल्यात. ह्या घडणुकांक लागून वेळसांव दर्यादेगेचें नांव पेड्डेर जायत आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. वेळसांव दर्यादेगेर वेर्णें पुलीस गस्त घालीत आशिल्ल्यान थंय कसलीच समस्या निर्माण जायना. पूण दर्यादेगे वयल्या निर्जन थळार पुलीस गस्त घालिनाशिल्ल्यान अशे प्रकार घडटात.