दाबोळी विमानतळ सुरूच उरतलो

सल्लागार समितीचे बसकेंत खासदार फ्रांन्सीस सार्दीन आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सल्लागार समितीचे अध्यक्ष फ्रांसीस सार्दीन हांची गवाय

वास्को: मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांत दाबोळी विमानतळ बंद जातलो अश्यो वावड्यो पातळायतात ताका कांयच अर्थ ना. दाबोळी विमानतळ खंयचेच परिस्थितींत बंद जावचो ना. तो सुरूच उरतलो अशी गवाय दाबोळी विमानतळ सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आनी दक्षीण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दीन हांणी काल (बिरेस्तारा) दिली. दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें आस्वासन सरकारान दिल्ल्याची याद तांणी करून दिली.

सल्लागार समितीची पयली बसका बिरेस्तारा दाबोळी विमानतळाच्या परिशद घरांत जाली. बसकेक दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक एसव्हीटी धनंजय राव, वांगडी आनी उद्देजक नारायण बांदेकार, अतुल जाधव, शरद चोपडेंकार तशेंच संबंदीत प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले.

बसकेंत विवीध विशयांचेर चर्चा जाली. कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले.

बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना सार्दीन हांणी दाबोळी विमानतळ सुरूच उरतलो. ते खातीर आमी थंय आसात अशें स्पश्ट केलें. गोंयांत मोपा आनी दाबोळी विमानतळांची गरज आसा. मोटी विमानां दाबोळी विमानतळार देंवूक शकनात. ती मोपा विमानतळार देंवतली अशें तांणी म्हणलें. दाबोळी विमानतळा वयले पार्किंगे संबंदी चर्चा केली. ही समस्या येता त्या म्हयन्या भितर पयस करपाचें आस्वासन संबंदितांक दिल्ल्याचें तांणी सांगलें.

नाना (नारायण) बांदेकार हांणीय कांय म्हत्वाच्यो चर्चा जाल्ल्याचें सांगलें. दाबोळी विमानतळा वयल्या नव्या इमारतीचें बांदकाम पुराय कित्याक जायना हे संबंदी तांणी विचारलें. विमानतळार प्रवाशांचे सोयी खातीर रॅस्टोरंण्ट आसप गरजेचें आसा. जेणे करून महसूल वाडपाक मजत जातली अशें मत तांणी मांडलें. मोपा आनी दाबोळी ह्या दोनूय विमानतळांची गोंयाक गरज आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें. विमानतळा वयल्या पार्किंगे संबंदीय तांणी आपलें मत मांडलें.

अतुल जाधव हांणी विमानतळार येवपी प्रवाशांक चडांत चड सुविधा मेळपाची गरज उक्तायली. प्रवाशी दोन वरां पयलींच विमानतळार येतात. पूण थंय कसलीच मनरिजवणेची साधनां नाशिल्ल्यान तांकां ताटकळत बसचें पडटा. ते संबंदी योग्य तो उपाय काडपाची गरज आसा. विमानतळार येरादारी ठप्प जावपाचे प्रकार घडटात. ते संबंदी उपाय काडपाची गरज आसा. तेच प्रमाण सेंटर वेरहावसींग कॉर्पोरेशन आपली सुविधा बंद करतले, ताका लागून अ‍ॅर कार्गो कसो धाडचो हो प्रस्न उप्रासतलो अशें तांणी सांगलें.

शरद चोपडेंकार हांणी लेगीत दाबोळी विमानतळा संबंदी कांय प्रस्न उप्रासायले. तशेंच दाबोळी विमानतळा मुखा वयल्या म्हामार्गा वयले पथदीप पेटनाशिल्ल्यान व्हड गैरसोय जायत आशिल्ल्याचें नदरेक हाडून दिलें. ते संबंदी योग्य निर्णय घेवपाचें आस्वासन तांकां दिलें.