दाबोळी रस्त्या कुशीक टॅन्कर पार्क केल्ल्यान लोकां मदीं तिडक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः दाबोळी- तें वेर्णा हायवे कुशीक व्हडा प्रमाणां इंधनाची येरादारी करपी टॅन्कर पार्क करून दवोरतात ते खातीर दाबोळीच्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. उक्ते सुवातेर हे टॅन्कर पार्क करून दवरिल्ल्यान केन्नाय कितेंय जावपाक शकता. टॅन्कर ड्रायव्हरांचेर वा तांच्या धनयांचेर कारवाय करपाची मागणी लोकांनी संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन केल्या.
हे टॅन्कर रस्त्या कुशीक पार्क करून दवोरपाक जायना. तांकां लागून अ्पघात जावपची शक्यताय न्हयकारपाक जायना अशें ख्वाजा बेपारी ह्या रहिवाश्यान सांगलें. ह्या टॅन्कराचो येरादारीचेर परिणाम जाता. टॅन्कर रस्त्याचे सामके कडेन पार्क करून दवरिल्ले आसता. दाबोळी- वेर्णा रस्त्या वयल्यान दिसपट्टी व्हडा प्रमाणात येरादारी आसता. वाहना फास्ट वतात. तांचो धफको ह्या टॅन्करांक बसपाक शकता. हे टॅन्कर पार्क करपा खातीर हेर  सुवात पळोवन दिवची अशें बेपारी हांणी सांगलें.
रेल्वे कामाक लागून हायवेचो कांय वाठार एक मार्गी केला. कांय कडेन रस्तो येरादारीक बंद केला. जंय रस्त्या वयल्यान दोनूट वटेन येरादारी चलता थंय कुशीक हे टॅन्कर पार्क करून दवोरतात. दिसपट्टे 15 ते 20 टॅन्कर पार्क केल्ले आसतात अशें अय्यास शेख हांणी पत्रकारांक सांगलें. तीन म्हयन्यां पयलीं पार्क करून दवोरिल्ल्या एका ट्रेलराक दुचाकी आपटून एके चलयेक मरण आयिल्लें. फाटल्या कांय म्हयन्यांत टॅन्कर पार्क दवरल्ल्या वाठारांत जाल्ल्या अपघातांनी तीन जाणांक आपलो जीव वोगडावचो पडिल्लो अशी म्हायती तांणी दिली. दाबोळी पंचायत आनी पुलीस आनी सरकारान टॅन्कर पार्क करून दवरतात तातूंत लक्ष घालचें आनी रस्त्या कुशीक ते पार्क करून दवोरतात त्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी शेख हांणी केल्या. टॅन्करांक लागून अपघात जाल्ले आमकां पळोवपाचें ना अशें तांणी सांगलें.