दरेका मतदारसंघांत 25 कोटींच्यो येवजण्यो

दिवचलच्या वीज उपकेंद्राच्या नव्या पेनल्सांची पळोवणी केले उपरांत मंत्री सुदिन ढवळीकार. वांगडा आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी अधिकारी. (विशांत वझे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंत्री सुदिन ढवळीकारः दिवचल म्हालांतले वीज वेवस्थेचो घेतलो नियाळ

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः गोंयांतल्यो पोरण्यो वीज सरयो, उपकरणां, मोडपाक पाविल्ल्यो विवीध मशिनरी, जमनी पोंदच्यान वीज सरयो घालप आनी हेर सुदारणा घडोवन हाडपाचो तशेंच वीज पुरवणेंत व्हड सुदारणा करपाचो प्रस्ताव आसा. ते खातीर दरेका मतदारसंघांत उण्यांत उण्यो 25 कोटींच्यो वीज येवजण्यो चालीक लायतले, अशी म्हत्वाची घोशणा वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी केली.

मंत्री ढवळीकार हांणी दिवचल म्हालांतले वीज वेवस्थेची म्हायती घेतली. तशेंच विवीध वीज उपकेंद्रांक भेट दिली आनी कामाची पळोवणी केली. तेचवरी अधिकारी वर्गा कडेनूय चर्चा केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच म्हालांतले विवीध पंचायत, पंचायत वांगडी, जिल्हो पंचायत वांगडी आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले.

दिवचल म्हालांतल्या विवीध वीज उदरगत प्रकल्पा संबंदांत मंत्री ढवळीकार हांणी आमदार तशेंच सगळे वरिश्ठ अधिकारी हांचे कडेन चर्चा केली. तशेंच लोकांच्या विवीध प्रस्तावांक मान्यताय दिली.

नेमान जावपी खंडीत वीज पुरवण जाग्यार घालप, जमनी पोंदच्यो वीज सरयो, नव्यो येवजण्यां विशींचे प्रस्ताव हाचेर खोलायेन मंत्र्यान अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केली. सोलर पेनल्स बसोवपाचेरूय विचार जालो.

आमी आणच्यो साबार मागण्यो, प्रस्ताव मंत्र्यां कडेन सादर केल्यात. खूबश्या येवजण्यांक ताका लागून चालना मेळटली आनी आमची वीज समस्या सुटावी जातली, असो विस्वास आमदार डॉ. शेट्ये हांणी उक्तायलो.

मयें मतदारसंघांतली वीज समस्या आनी नवे प्रस्ताव हे विशीं चर्चा जाली. खूबश्या येवजण्यांक मान्यताय दिल्या. ताका लागून निश्चीत वीज पुरवण सुटसुटीत जावपाक मजत जातली, अशें आमदार शेट हांणी सांगलें. मंत्री ढवळीकार हांणी विवीध वीज उपकेंद्रांक भेट दिवन तांचो नियाळ घेतलो. दनपारच्या सत्रांत तांणी पंचायत प्रतिनिधी तशेंच अधिकारी आनी आमदार हांचे वांगडा नियाळ बसका घेवन समस्या समजून घेतल्यो.

वीज वेवस्था जाग्यार घालपाक पावलां

जमनी पोंदच्या वीज सरयांचें जाळें विणून वीज वेवस्थेंत सुदारणा करपाची येवजण सुरू आसा. खूबशा वाठारांनी 50 वर्सां आदल्यो पोरण्यो वीज सरयो, ट्रान्सफोर्मर, केबल, खांबे, सर्कीट नव्यान बसोवपाचीं कामां हातांत घेतल्यात, अशें मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.