दक्षीण पश्चीम पॅसिफीक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दक्षीण पूर्व पॅसिफीक वाठारांतल्या जुंव्यांचेर वेगवेगळे संस्कृतायेचे आनी भाशा उलोवपी लोक रावतात. ठिकाण आनी लोकां मदली समानताय हांच्या आदाराचेर तीन सामान्य गटांनी ह्या जुंव्यांवेल्या लोकांची वांटणी केल्या. पुर्वेच्या पॉलिनेशियन जुंव्यांनी टोंगा, समोआ, द कुक आयलण्ड्स आनी तहिटी हांचो आसपाव आसा. मलेनेशिया हातूंत फिजी, द सोलोमन आयलण्ड्स आनी वॅनवाटू हांचो समावेश आसा. सगळ्यांत ल्हान गट म्हणल्यार मायक्रोनेशिया हातूंत मार्शल, किरबॅस आनी कॅरलायन आयलण्ड्स हांचो आसपाव आसा. हाचे भायर हेर जुंव्यांचो आसपाव ह्या गटांनी आसा. 1600 वर्साच्या सुमाराक पयले युरोपी दक्षीण पश्चीम पेसिफीकाक आयिल्ले. हजारांनी वर्सां उपरांत मलेनेशियन्स, मायक्रोनेशियन्स आनी पॉलिनेशियन्स पावले.
पीक – पॅसिफीक जुंव्यांचेर रावपी चडशे लोक ल्हान गांवांनी रावतात आनी हे गांव दर्याक तेंकून आसात. गांवांतले चडशे वाठार दोंगराळ आशिल्ल्यान शेत पीक रोवप कठीण जाता. ह्या वाठारांतले लोक कणगां, केळीं, नाल्ल रोयतात. तशेंच साबण आनी हेर कॉसमॅटिक्स तयार करूंक लागपी सुकें खोबरें ह्या वाठारांनी मोट्या प्रमाणांत तयार जाता.
धर्म – दक्षीण पश्चीम पॅसिफीक जुंव्यांचेर क्रिस्तांव धर्मीक लोक मोट्या प्रमाणांत आसात. पूण मुस्लीम आनी हिंदू धर्माचे लोकूय रावतात. युरोप आनी आशियेच्या लोकांनी ह्या जुंव्यांचेर राज्य करचे पयलीं कांय पारंपरीक धर्म ह्या वाठारांनी आशिल्ले. जायते लोक हे धर्म पाळटात.
कुटुंबीक जीण – पॅसिफीक जुंव्यावेले लोक मोट्या कुटुंबांत एकठांय रावतात. पूण कामा-धंद्या निमतान आतां कांय लोक न्यू झिलंड आनी अमेरिकेक स्थलांतरीत जावपाक लागल्यात.
टोंगाची राजवट – टोंगा हें एकमेव राष्ट्र जें केन्नाच विदेशी राजवटी खाला पुरायपणान येवंक ना. हांगा स्वता राजा पारंपरीक पद्धतीन राज्य चलयता. राजघराण्यांतल्या लोकांचो ह्या वाठारांतल्या जमनीचेर हक्क आसा आनी तांणी लोकांक वापरा खातीर ही जमीन दिल्या. हालीं तेंपार युवा टोंगन्स लोकशाये खातीर आवाज काडपाक लागल्यात.
पर्यटन – निळो दर्या, सैमीक सोबीतकाय वाडोवपी पाचवीं झाडां, नितळ दर्यादेगो हाका लागून दक्षीण पश्चिमी पॅसिफीक जुंवे खूब लोकप्रिय जाल्यात. समोआ, द कुक आयलण्ड्स, फ्रँच पॉलिनेशिया, फिजी, द सोलोमन आयलण्ड्स, वॅनवाटू, न्यू कालेडोनिया ह्या दर्यावेळांचेर दर्या भितरलो अणभव घेवंक पर्यटक भेट दितात. कांय दर्यावेळांचेर मोट्या मोट्या नुस्त्यांक पळयत स्नॉर्कलिंग करूंक मेळटा.

स्नेहा सबनीस
9923633789