थॉमस कप जैतिवंतांनी घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः 14 फावट वस्ताद थारिल्ल्या इंडोनेशियाक 3-0 अशें हारोवन 73 वर्सांत पयलेच फावट संवसाकीक बॅडमिंटन सांघिक सर्त जिखपी भारतीय बॅडमिंटन पंगडान आयतारा सकाळी नवी दिल्लींत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. तांणी पंगडाची तोंड भरून तुस्त केली. ह्या वेळार उबेर कप सर्तींतल्यान भारतीय बायल पंगडांतल्यान वांगड्यांनी लेगीत पंतप्रधानाची भेट घेतली.
“हय आमी करपाक शकतात” हो सकारात्मक दृश्टिकोन देशाची ताकद जावपाक लागल्या. हांव बॅडमिंटन खेळगड्यांक सांगपाक सोदता कीं सरकार ताका शक्य जाता ती सगली मजत करतलो. हांव  पंगडांततल्या सगल्यांचे देशांतल्या लोका वतीन परबीं भेटयतां. थॉमस कप हे सर्तीचें नां जायत्या जाणांक खबर ना. तुमचें जैत ही ल्हान घडणूक न्हय, अशें पंतप्रधान मोदी हांणी सांगलें.
ह्या वेळार थॉमस कप जैतिवंत पंगडाचें फुडारपण करपी श्रीकांत किदम्बीन पंगडाची सकारात्मक भूमिका, त्या वेळार आशिल्ली मानसिकता हाचेर उजवाड घातलो. पंगडांतले सगले वांगडी बरे खेळताले. म्हजे लक्ष्य आशिल्लें तांकां सगल्यांक एकठांय हाडप. कारण ही एक सर्त आशिल्ली. पंगडाचें एकठांय येवू कुशळताय दिसप अपेक्षीत आशिल्लें. पंगड एकसंध खेळप गरजेचें आशिल्लें. आमी दरेका खेळाच्या वेळार ल्हान ल्हान ब्यूहात्मक चाली रचल्यो. लक्ष्य निश्चीत केलें. म्हाका पंगडाचो लिडर म्हणून चडशें काम करचें पडलें ना. कारण सगले बरो खेळ करताले अशें तांणे सांगलें.
हांवें पंगडाचे फुडारपण केले आनी निर्णायत अशे निमणे मॅचींत म्हाका खेळपाची संद मेळ्ळी हाची म्हाका खोस आसा. देशाचें प्रतिनिधीत्व करप ही एक व्हड संद आशिल्ली. म्हाका सर्वोत्तम खेळ करपाचो आशिल्लो. अशा उतरांनी किदम्बीन आपल्यो भावन उक्तायल्यो. पंगडाचें जैता खातीर फोना वयल्यान अभिनंदन करतना मोदी हांणी पंगडांतल्या उत्तराखंडाच्या लक्ष्य सेन  हाचे कडेन जैताची खोशी म्हणून अल्मोडा बाल मिठाय दिवपाची मागणी मोदी हांणी केल्ली. आयज भेटी वेळार लक्ष्य सेनान मिठाईचो एक ल्हान बॉक्स मोदी हांकां भेट म्हणून दिलो.