थिये उदका पायपलायन फुटली

फुटिल्ल्या पायपलायनीचें जेसीबीच्या आदारान सुरू आशिल्लें काम.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रस्तो नेमलो; हजारांनी लिटर उदकाचें लुकसाण

म्हापशें: आंब्यानी माडेल-थिये राष्ट्रीय म्हामार्गा वयली भुंयगत उदका पायपलायन फुटून रस्तो नेमलो आनी व्हड फोंड पडलो. तशेंच हजारांनी लिटर उदकाचें लुकसाण जालें. हाका लागून कांय वाठारांनी उदका पुरवण खंडीत जाली. बार्देस म्हालांत दोन दीस मर्यादीत उदका पुरवण जातली.

हो प्रकार बुधवारा सकाळीं 6 वरांच्या सुमाराक उक्तडार आयलो. आंब्यांनी माडेलांतल्या व्हॉल्तार रस्त्याक मोटें फोंड पडलां आनी तातूंतल्यान उदक व्हांवत आशिल्ल्याचें वाहन चालकांचे नदरेक आयलें. उपरांत ही घडणूक भौशीक बांदकाम खात्याच्या म्हापशें उदका पुरवण विभागाक दिली.

सहाय्यक अभियंतो जुझे काल्देरोन कनिश्ठ अभियंतो आनी कर्मचाऱ्यां सयत घडणूक थळार धांव घेवन पळोवणी केली. ही 40 ते 45 वर्सांचीं पोरणी उदका पायपलायन. फांतोडेर 3.30 वरांच्या सुमाराक ती फुटली. उपरांत उदका पुरवण विभागान ह्या पायपलायनीचें जेसीबीच्या आदारान दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलें.

रस्तो खणून खंयच्या कारणाक लागून ही उदका पायपलायन फुटली हाचो सोद घेतलो. उदकाच्या दाबाक लागून ही पोरणी पायपलायन फुटिल्ल्याचो अदमास आसून ताका लागून रस्तो उखडलो आनी नेमलो. हाका लागून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेलें.

हे विशीं सहाय्यक अभियंतो जुझे काल्देरोन म्हणलें, ही उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान बार्देस म्हालांत बुधवार आनी बिरेस्तार अशे दोन दीस मर्यादीत उदका पुरवण जातली. उदका पायपलायनीचें दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. सांजवेळा उसरां मेरेन हें काम पुराय जातलें अशें काल्देरोन म्हणलें.

ह्या उदका पायपलायनी वरवीं हणजूण, वागातोर, शापोरा, आसगांव, गिरी, पर्रा, कळंगूट, थिवी ह्या वाठारांनी उदका पुरवण जाताली. जाल्यार ह्या पायपलायनीचे दुरुस्ते खातीर बुधवार आनी बिरेस्तार अशे दोन दीस बार्देस म्हालाक मर्यादीत उदका पुरवण जातली.