थळाव्यांक विस्वासांत घेवपाची गरज आसली: ग्रामस्थांचेर घाल्ले गुन्यांव फाटीं घेवचे: सार्दीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : सां जुझे दी आरीयाल वाठारांत शिवाजी महाराजांचे जयंती दिसा तांचो व्हडलो पुतळो उबारलो. शिवरायांचो पुतळो बसयतना थळाव्या गांवकारांक विस्वासांत घेवपाची आनी योग्य ते कायदेशीर परवाने घेवपाची गरज आसता. मात तशें कांयच जावंक ना. जें जालें तें चुकीचें आसलें. आतां राज्य सरकारान हो विशय सोडोवचो आनी ग्रामस्थांचेर घाल्ले गुन्यांव फाटीं घेवचे, अशी मागणी दक्षीण गोंयचे खासदार फ्रान्सीस सार्दीन हांणी केल्या.
दक्षीण गोंय जिल्हो कॉंग्रेस कार्यालयांत पत्रकार परिशद ते उलयताले.
कोणूय आसूं तांणी कायदो हातांत घेवप चुकीचें. मंत्री फळदेसाय हांणी ते सुवातेर वचून पुतळ्याक अभिवादन केलें. तांणी हो पुतळो उबारपा खातीर गरजेचे परवाने घेतल्यात, हो प्रस्न विचारीत हे विशीं चवकशी करपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलें.
खंयच्याय गांवांत जर कितेंय करतात, जाल्यार गांवच्या लोकांक विस्वासांत घेवप गरजेचें. छत्रपती शिवरायांक सगळेच मानतात अशें ना. मात, तांकांय तांचें म्हान कार्य पटोवन दिवपाची गरज आशिल्ली. शिवरायांचो पुतळो बसयता हो तांकां दिल्लो मान अशें मंत्र्यांन सांगपाची गरज आशिल्ली. जें जावपाक जायनाशिल्लें तें सगळे जावन गेलें. गुंडें शेवटिले, कोणाक तरी मार बसलो, तो आतां हॉस्पिटलांत आसा, ग्रामस्थांचेर गुन्यांव नोंद केले. आतां जें जालें तें जालें. राज्य सरकारान आतां ग्रामस्थांचेर दाखल केल्ले गुन्यांव तांकां समजावन फाटीं घेवचे. हो विशय आनी घेवन बसचो न्हय, अशी मागणी सार्दीन हांणी केली.

स्पिड ब्रेकरांची गरज

राज्यांत अपघातांचें प्रमाण वाडत चल्लां. खुबश्या रस्त्यांची परिस्थिती आजूनय सामकी वायट आसा. गाडयोय वेगान वतात. अपघात जावपी वाठारांनी स्पिड ब्रेकर आनी सुचवण्यो दिवपी तकटे लावपाची गरज आसा. राज्यांत कांय रस्त्यांची बारीक सारीक कामां आसात तीं करचीं. हे रस्ते सारके करपाक मानवी हक्क आयोगाक हस्तक्षेप करचो पडटा. ही सामकी वायट गजाल. तशेंच घुवळें वखदां दवरप्यां आड कारवाय करू राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था कायम राखपा खातीर यत्न जावचे अशेंय सार्दीन हांणी सांगलें.

गोंयांत खुबशे कडेन रेंव मेळटा. मात सध्या रेंवेचें मोल वाडलां. सामान्यांक परवडपा सारकें रेंवचें दर जावपाक रेंव उसपप कायदेशीर करचें, अशी मागणी तांणी केली.
मुरगांव बंदराक कोळशाचें हब करिनासतना तें तिगोवपाची गरज आसा. ताचे खातीर गरजेचे यत्न जावचे. राज्यातलें कृषी उत्पादन आनी कृषी वाठार वाडोवपा खातीर शेतकारांक गरज आशिल्ली मजत सरकारान करची. संजीवनी साकर कारखानो सुरु करचो. इथेनॉल प्रकल्पाची राज्याक गरज ना अशेंय सार्दीन हांणी म्हणलें.
खासदार म्हणून काम करतना आपणें सगळो निधी लोकांच्या कामां खातीर खर्च केला. पंचायतींक, लोकांक गरजेचीं कामां करपा खातीर प्रस्ताव दिवपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण लोका आपणा कडेन आयले आनी तांचीं कामांय केल्ल्याचें सांगलें.

फातोर्डा मतदारसंघांत फाटले फावटीं भाजपा परस चड मतां मेळिल्लीं. जें कोण आतां उलयतात तांणी कसलीच मजत करूंक ना. लोकांनी म्हाका साथ दिल्या. काँग्रेसींतले आमदार भाजपांत गेले तरी ताचो फरक काँग्रेसीक पडचो ना. मतदार आमचे वांगडा आसात. हे खेपो आपल्याक उमेदवारी दिल्यार दक्षीण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक फाटले परस चड मतां घेवन वेंचून येतलों, असो विस्वास खासदार सार्दीन हांणी उक्तायलो.