त्या 7 आंगणवाडी सेविकांचें आयज सावन उपोशण सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारान दखल घेवंक नाशिल्ल्यान घेतलो निर्णय

पणजी: फाटले 22 दीस आझाद मैदानार आंदोलन करून लेगीत सरकारान कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान काल (बिरेस्तारा) सावन त्या 7 आंगणवाडी सेविकांनी उपोशणाक सुरवात केल्या. जो मेरेन सरकार सेवेंत परतून घेना तो मेरेन हें उपोशण सुरूच उरतलें अशी शिटकावणी ह्या वेळार उपोशण करतल्या आंगणवाडी सेविकांनी काल पत्रकार परिशदेंत दिली.

आंगणवाडी कर्मचारी संघटणेच्या 7 पदाधिकाऱ्या सेविकांक कसलीच सुचोवणी दिनासतना कामा वयल्यान काडून उडयलें. फाटले 22 दीस ह्या सेविकांनी सेवेंत परतून घेवचे हे मागणी खातीर दीसरात आझाद मैदानार आंदोलन करीत आसात. पूण सरकारच्या खंयच्याच मंत्र्यान, आमदारान तांकां तेंको दिलो ना. फाटले 22 दीस आंदोलन करून तांची कसलीच दखल घेतली ना. उरफाटें बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या सचिवांनी भेट घेवन हांगासरल्यान उठपाक सांगून तुमकां सेवेंत घेवचे नात अशें सांगलें. ते खातीर आमकां उपोशण करपाक भाग पडलां.

आमी काँग्रेसीक मतदान केलें असो आरोप आमचेर केला. मतदान कोणाकूय करपाचो अधिकार आसा. बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्यो संचालिका हातूंत राजकारण करतात. हें सरकार बायलां खातीर वेगळ्योवेगळ्यो येवजण्यो राबयता. पूण फाटले 22 दीस आपल्या हक्का खातीर आंदोलन करपी ह्या सेविकां कडेन सरकारान पुरायपणान आडनदर केल्या. जर सरकार आमकां परतून सेवेंत घेना जाल्यार आमरण उपोशण करतलीं अशी शिटकावणीय ह्या आंगणवाडी सेविकांनी दिल्या.