‘त्या’ आपमजत गटाक धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

  • माध्यान्ह आहारांत किडी : संबंदीत गटाचो परवानो निलंबीत
  • खाण दिवपाची खात्या कडल्यान पर्यायी वेवस्था
  • शिक्षण खात्या कडल्यान आदेश

भांगरभूंय । प्र​तिनिधी

पणजी : माध्यान्ह आहारांत (मदले सुटयेंतलें खाण) किडी मेळिल्ल्या प्रकरणांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान (एफडीए) संबंदीत आप मजत गटाचो परवानो निलंबीत केलो. परवानो निलंबीत केले उपरांत शिक्षण खात्यान संबंदीत गटाक मदले सुटयेंतले खाण दिवपाचें बंद करपाचो आदेश दिला. संबंदीत गट ज्या शिक्षण संस्थांनी मदले सुटयेंतले खाण दितालो त्या संस्थांक खाण दिवपाची पर्यायी वेवस्था शिक्षण खात्यान केल्या.

मदले सुटयेंतल्या खाणाचो दर्जो राखपाचेर सरकाराचें सर्वोच्च प्राधान्य आसा. खाणांत किडी मेळपाचे प्रकार सरकार खपोवन घेवचो ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा स्पश्ट केल्लें. मुख्यमंत्र्यांचे शिटकावणे उपरांत बिरेस्तारा एफडीएन मंगेशीच्या महिला उत्कर्श मंडळाचो परवानो रद्द केलो. सावय वेरें आनी केरीच्या शिक्षण संस्थांनी किडी मेळपाचो प्रकार मंगळारा जालो. ते उपरांत तेच संस्थेन दोन दीस मदल्या सुटयेंतल्या खाणाची पुरवण केली. खाणाच्या नमुन्याची चांचणी जावन निकाल येतकीच एफडीएन परवानो निलंबीत करपाची कारवाय केली.

एफडीएन परवानो निलंबीत केले उपरांत संबंदीत आप मजत गटाक मदले सुटयेंतल्या खाणाची पुरवण बंद करपाचो आदेश जारी जाला. आयज सावन हो आप मजत गट खंयचेच शिक्षण संस्थेक खाण दिवचो ना. हो आप मजत गट 40 संस्थांक मदले सुटयेंतल्या खाणाची पुरवण करता. शिक्षण खात्यान सगळ्या संस्थांक मदले सुटयेंतले खाण दिवपा खातीर पर्यायी वेवस्था केल्या. तिसवाडी म्हालांतलो आप मजत गट आतां सावय वेरें, केरी, वाघुर्में वाठारांतल्या शाळांनी मदले सुटयेंतले खाण दिवपाची वेवस्था करतलो, अशी म्हायती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. मदले सुटयेंतलें खाण दिवपाचे परवाने अन्न आनी वखदां प्रशासन आप मजत गटांक दिता. हे परवाने दिल्या उपरांत शिक्षण खातें खाणाची पुरवण करपाचो आदेश तशेंच कंत्राट दिता. परवानो ना, तांकां कंत्राट दिवपाक मेळना. ‘एफडीए’न परवानो रद्द केल्ल्यान शिक्षण खात्याक खाण बंद करपाचो आदेश जारी करप शक्य जालें, अशें शिक्षण संचालकांनी सांगलें. मदले सुटयेंतल्या खाणाची आतां तपासणी जाता. विद्यार्थ्यांक खाण वांटपा पयलीं शिक्षक खाण चाखून पळयतात. शिक्षकांक दुबाव आयलो जाल्यार संबंदीत पदार्थ प्लेटींनी घालपाक मेळना. तशेंच ‘एफडीए’क अचकीत खाणाची तपासणी करपाचे अधिकार आसा, अशें तांणी सांगलें.