त्याग नाका, कामकाज सुदारात!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भौशीक बांदकाम (पीडब्ल्यूडी) हें उदरगतीचे नदरेन सगल्यांत म्हत्वाचें खातें. रस्तो, उदक हीं भोव गरजेचीं कामां ह्या खात्या खाला येतात. जांचो लोकां कडेन थेट संबंद आसा. तेन्ना हे विशीं मात्शी पसून आळसाय जाली जाल्यार पुराय सरकाराकूच टिका सोंसची पडटा. फाटलीं बरींच वर्सां हें खातें वादग्रस्त थारलां. तातूंत व्हड प्रमाणांत भ्रश्टाचार चलता, अशेय आरोप जातात. चड करून रस्त्यां कडेन संबंदीत. तातूंत मात्तूय तथ्य ना, अशें म्हणपाक मेळचें ना. कारण जंय उजो आसा, थंय धुंवरेताच! पयरूच बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल हांणी एक आगळीच घोशणा केली. गांधीगिरी पद्दतीची. प्रशासकीय कामांत सुदारणा जायना जाल्यार आपूण खात्याचेर उदक सोडपाक तयार आसां, अशें तांणी सांगलें. ते विशीं खंय तांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकांय सांगलां. निधी वेळार मेळना. प्रशासकी मान्यताय मेळूनय फायली ओल्तां घेत, चडट्यो, देंवत्यो हुपीत मुख्यमंत्र्यां कडेन वतात. थंय खर्चाची मान्यताय मेळ्ळी काय परत येतात. हातूंत बरोच वेळ वता. ताका लागून कामां वेळार पुराय जायनात आनी लोक मंत्री, इंजिनियरांचेर फोग काडटात, अशें काब्राल हांचें म्हणणे. अशें जाता जाल्यार खात्याचो त्याग करचे परस मंत्र्यान प्रशासनांतल्यो त्रुटी जाग्यार घालपाक जाय. निधी वेळार मेळना, हाचो अर्थ तिजोरी रिकामी आसूं येता. मुख्यमंत्र्यांक सगल्याच खात्यां खातीर निधीची तजवीज करची पडटा आसुये.
प्रशासकीय सुदारणा फक्त बांदकाम खातेंच न्हय, तर सगल्याच खात्यांनी जावंक जाय. न्यायालयांनी वर्साचीं वर्सां केशी आडकून उरतात, तशीं सरकारी, खास करून उदरगती कडेन संबंदीत कामां आडकून उरतात. कामाचे पद्दतींत दोश आसा जाल्यार तो पयस करप सहज शक्य आसा. हेच पद्दतीन लोकां कडेन संबंदीत प्रशासकी कामांतूय बदल जावप गरजेचो. उदका पुरवण खात्याचीं बिलां देड- दोन म्हयन्यांनी येतात. तीं वेळार येत जाल्यार लोकांचे पयशे वाटावतले. निविदा भरले उपरांत निधी नाशिल्ल्यान काम सवकास चलता. तें पुराय जालें जाल्यार कंत्राटदाराक पयशे मेळटा म्हणसर कावळे म्हातारे जातात. रस्त्याच्या कामांतूय सुदारणा जाय. गोंयच्या रस्त्यांची आवतिकाय जाल्या, तें निकत्याच जल्मल्ल्या भुरग्याक पसून खबर आसतलें. आतां पावसान नेट धरतकच रस्त्यांची चाळण जातली. उदक तुंबिल्ल्यान मार्गा- मार्गार हुंवार येतलो. हें कित्याक जाता, हाचो अभ्यास फाटलीं बरींच वर्सां चल्ला. हातूंत पसून सुदारणा जावची. उणोच पांच वर्सां तिगपी दर्जेदार रस्तो केल्यार परत परत डांबरीकरणाचो, फोंड पुरोवपाचो खर्च करचो पडचो ना. मागीर ह्या कामा खातीर आशिल्लो निधी उरतलो. तो दुसऱ्या कामांक वापरूंक मेळटलो. मुखेल रस्तेच न्हय, तर गांवांगांवांनी वचपी ल्हान- व्हड रस्तेय गुळगुळीत जावचे. कांय वेळार मुखेल रस्त्याचेरूच डांबराचे थर चडटात. गांवांतल्या रस्त्यां कडेन कोण पळय पसून ना. पुराय राज्यांतल्या रस्त्यांची एक वळेरी करून पांच वर्सां वा ताचे परस चड काळ रस्तो नीट उरतलो, अशे पद्दतीन ताचें काम जावचें. बांदकाम खात्याचो चडांत चड निधी ह्या डांबरीकरणाचेरूच खर्च जाता आसतलो!!
उदका पुरवणे विशीं मार्च तापलो काय बोवाळ सुरू जाता. हालीं तर दरेका तालुक्यांत लोक कागाळी करपाक लागल्यात. 2-2 दीस नळांक उदक नासता, दाब उणो आशिल्ल्यान दुसऱ्या मजल्या वयल्या फ्लॅटांत उदक चडना….. ह्या कागाळींक मरण ना. बांय- न्हंयांचे दीस आतां सोंपले. सगल्यांक घरचे घरा झटपट नळाचें उदक जाय. गोंयांत निवासी इमारतीय वाडत आसात. म्हणटकच उदकाचें संकश्ट आयल्यार आमकां सज्ज रावपाक नाका? तातूंत शेजराच्या कर्नाटकान म्हादय मायचो गळो धरला. तो चड आंवुळ्ळो जाल्यार गोंयांतल्या न्हंयांनी व्हांवपी उदकाची पातळी देंवतली. लोकांनी परतून सैमा कडेन वच्चें. बांयो, न्हंयो लागीं करच्यो, हे खातीर बांदकाम खात्यानूय यत्न करपाक हरकत नासची.
बांदकाम खात्याक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची गरज आसा, जाल्यार ताची भरती बेगोबेग जावची. गोंयांतल्या प्रत्येक तालुक्यांत व्हड प्रमाणांत बेरोजगार तरणाटे आसात. सरकारी नोकरी मेळ्ळ्यार तांच्या जिवितांत सुदारणा जातली आनी वांगडाच बांदकाम खात्याच्याय. मागीर त्याग करपाची गरजूच पडची ना.