त्याग आनी पक्षशिस्त भाजपाच्या येसाचो मंत्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भाजपा कडल्यान हो त्याग आनी शिस्त जो मेरेन विरोधी पक्ष आनी फुडारी आपणावचे नात तो मेरेन सत्ता तांचे पसून पयसूच आसतली असोच बोध ह्या सगल्या राजकी घडणुकांतल्यान घेवचो पडटलो, इतलें मात खरें.

सत्ता तिगोवन दवरपाक लागून त्याग म्हत्वाचो, पक्षश्रेष्ठींचो आदेश कुड्डेपणांन पाळपाची तांक आसप म्हत्वाची आनी सगल्यांत महत्वाचें म्हळ्यार पदराक अपेस येंवनूय बी पक्षां कडेन प्रामाणीक रावल्यार ताची केन्ना ना केन्ना तरी परत पावती मेळटा हें लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें. 2012 सावन आयज मेरेन धा वर्सा भाजपान राज्यांत आपली सत्ता कायम दवरल्या ती ह्याच तत्वांचेर. अकरा जाणांच्या राज्य मंत्रीमंडळान आतां फकत दोनूच मंत्री मूळ भाजपाचे, उरिल्ले सगले हेर पक्षांतल्यान आयात केल्ले, तरीय पूण बंड करपाचो विचार भाजपाच्या फुडाऱ्यां मदीं ना तो मागीर पक्ष संघटनेक भियेवन आसत ना जाल्यार आनीक कित्याक लागून आसत पूण राजकारणांत त्याग म्हत्वाचो हेंच गोंयच्या हालींच्या तेपा वयल्या राजकी घडणुकांल्यान स्पश्ट जालां.

राज्यांत सगल्यांन चड सत्तेचेर राविल्लो पक्ष म्हटल्यार काँग्रेस, पूण सत्तेची चटक लागिल्ल्यान पक्षा खातीर त्याग करपाची आनी पक्षां कडेन प्रामाणिक रावपाची मानसिकता मात या पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी होगडायली आनी ताचीं फळां म्हूण आयज हो पक्ष 2012 सावन सत्ते पसून कुशीक आसा. 2012 वर्सा आदले मुख्यमंत्री आनी आदले केंद्रीय सरंक्षणमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी भाजपाक विक्रमी 21 जागे मेळोवन दिलें. हे वेंचणुकेंत भाजपान मगो पक्षा कडेन युती केल्ली. भाजपान स्वबळाचेर 21 आमदार वेंचून हाडिल्ले आनी ते खातीर मगो पक्षाक मंत्रीमंडळान घेवपाक जाय,अशी गरज नासली, पूण भाजपान आपलो शब्द पाळ्ळो आनी मगोचे सुदिन ढवळीकार आनी तांचे भाव दीपक ढवळीकार हांकां मंत्रीपदां दिलीं. भाजपच्या आमदारांक हे आवडूंक ना, पूण पक्षान थारायलां म्हणटकच तांणी आनीक जाप काडूंक ना. 

2014 वर्सा केंद्रांतूय भाजपची सत्ता आयली आनी नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री जाले. मनोहर पर्रीकारांक दिल्लीत वच्चें पडलें आनी राज्याची धुरा लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचे कडेन आयली. पर्रीकार हांची देशाच्या सरंक्षणमंत्री पदाचेर वर्णी लागली, काँग्रेसीच्या सत्तेचो विट आयिल्ल्या लोकांची पर्रीकारां कडल्यान व्हड अपेक्षा आसली. ते दिल्लीत गेल्ल्या कारणान लोकांची निराशा जाली. पर्रीकार दिल्लींतल्यानूच गोंयचो कारभार हाताळटात अशें चित्र तयार जाल्ल्यान पार्सेकारांचीय बरीच अडचण जाली. तांणी बऱ्या पयकी प्रशासनाचेर आपली पकड मेळयिल्ली, पूण तांका आपलें फुडारपण सिद्ध करपाची संद मेळूंक ना आनी हाका लागून पक्षाच्या कारभाराचेर परिणाम जालो. 

मागीर 2017 चे वेंचणुकेंत ताचो परिणाम भाजपाक सोंसचो पडलो. मुख्यमंत्री पार्सेकारां सयत भाजपाचे चडशे ज्येश्ट फुडारी हे वेंचणुकेंत पडले. 21 वयल्यान भाजपाच्या आमदारांचो आकडो 13 चेर पावलो आनी काँग्रेस 17 जाग्यां सयत विधानसभेतलो सगल्यांत व्हडलो पक्ष थारलो. आतां मुख्यमंत्री कोण, ह्या विशयाचेर दोन दीस पक्षा भितर निर्णयूच जायना म्हणटकच पक्षाक तेंको दिवपाचे तयारेंत आशिल्ले हेर पक्षांचे वांगडी निर्शेले. भाजपान हे परिस्थितीचो फायदो घेतलो आनी बिगर काँग्रेस वांगड्यांक एकठांय करून मनोहर पर्रीकारांक दिल्लीचो राजिनामो दिवन परतून गोंयच्या मुख्यमंत्रीपदाची सोपूत दिवन राज्यांत सरकार स्थापन केलें. ह्या सरकारांतूय बी भाजपाक तेंको दिल्ल्या आमदारांची मंत्रीपदांचेर वर्णी लायली. भाजपाच्या आमदारांनी श्रेष्ठींनी घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक तेंको दिलो आनी भाजप सत्तेचेर आयली. 2019 वर्सा पर्रीकार दुयेंत जाले आनी तांतूंत ते संवसाराक अंतरले. उपरांत डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रां भाजपच्या श्रेष्ठींनी दिली. हें सरकार कितलो तेंप उरतलें असो प्रस्न जाय त्या जाणांक पडिल्लो, पूण डॉ. सावंत हांणी समर्थपणान राज्याचें नेतृत्व केलें. सरकारच्या थिरतेक कांयच धोको उप्रासूंक जायना म्हूण भाजपान पक्षाची शक्त घट्ट करपाक म्हत्वाची पावलां मारली. मगो पक्षाच्या तीन पयकी दोगांक भाजपान प्रवेश दिलो. तितलेंच न्हय तर काँग्रेसीचे दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकार हांकां काँग्रेसीचो राजीनामो दिवंक लावन भाजपान प्रवेश दिलो. ते उपरांत काँग्रेसीचे तेन्नाचे विरोधी पक्ष फुडारी बाबु कवळेकार हांच्या फुडारपणा खाला धा आमदारांकूय बी दोन तृतीयांश गट तयार करून भाजपान ह्या गटाचें आपल्या पक्षांत विलिनीकरण केलें. ह्या काळान रोहन खंवटे, विजय सरदेसाई, जयेश साळगांवकार, विनोद पालयेकार हांचीं मंत्रीपदांय काडून घेतलीं. 

सिलेक्टेट मुख्यमंत्री म्हूण उल्लेख जावपी डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणा खाला 2022 ची विधानसभा वेंचणूक भाजपान परतुन जिखली. 20 आमदार वेंचून हाडून डॉ. सावंत हांणी आपलें फुडारपण सिद्ध केलें. ते पयलीं जिखपाची तांक आशिल्ल्या लोकांक भाजपान हाडून तांकां तिकेटी दिल्यो. तिकिट वाटपांतूय बी मूळ भाजपवाल्यांचेर अन्याय जालो, पूण चडश्यांनी शिस्तबद्ध रावन तो सोंसलो. कांय जाणांनी बंड केलें, पूण ते वेंचणुकेंत येसस्वी जावंक पावूंक ना. रोहन खंवटे, रवी नायक, सुभाष शिरोडकार, बाबुश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात भाजपाच्या तिकिटेचेर वेंचून आयलीं जाल्यार बाबु कवळेकार, बाबु आजगांवकार, दयानंद सोपटे, टोनी फर्नांडिस हारले. परतुन एक फावट भाजपाचीच सत्ता आनी केंद्रातूय भाजपाची सत्ता म्हटल्या उपरांत सुदिन ढवळीकार हांणी परतून एक फावट दिल्लीतल्या आपल्या संबंदांचो उपेग करून सरकाराच्या गडांत प्रवेश केलो. दिगंबर कामत हांच्या विरोधी पक्ष फुडारपणा खाला 8 आमदारांनी दोन तृतीयांश गट तयार करून परतुन एक फावट भाजपान प्रवेश केलो. इतलें करून सुदिन ढवळीकार आनी काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्ल्या आलेक्स सिक्वेरा हांकां मंत्रीपदां फावो जाली. आतांच्या मंत्रीमंडळान डॉ. प्रमोद सावंत आनी सुभाष फळदेसाय हे दोनूच मंत्री अशे आसात जांणी आपली राजकी कारकिर्द भाजपांतल्यान सुरू केल्ली, हेर सगले मंत्री हेर पक्षांतल्यान भाजपान आयिल्ले. इतलें आसूनूय बी भाजप विधीमंडळ आनी पक्ष संघटनेंत ह्यो सगल्यो गजाली मान्य करून घेतल्यो. पक्ष संघटनेन कांय प्रमाणांन अस्वस्थताय आसा हें जरी खरें आसलें तरीय पूण सरकाराच्या थिरतेचेर परिणाम करपी कृती मात तांचे कडल्यान आजूनय जावंक ना आनी हेंच भाजपाच्या येसाचें गुपीत म्हणपाक जाय. 

आतां मेरेनच्या विधानसभेंतल्या सगल्यांत चड म्हणल्यार 33 आमदारांचो तेंको आसपी सरकार डॉ. प्रमोद सावंत हांचें थारलां. आतां नीलेश काब्राल हांणी मंत्रीपदाचो राजीनामो दिलो आनी काँग्रेसीतल्यान भाजपांत दाखल जाल्ले आलेक्स सिक्वेरा हांकां जागो रिकामी करून दिला. काब्राल हांची आमदार म्हूण राजकी कारकिर्द 2012 तल्यान भाजपांतल्यान सुरू जाल्ली. ते तीन फावट आमदार म्हूण वेंचून आयल्यात, तरीय पूण तांणी पक्षश्रेष्ठींच्या सांगण्या वयल्यान शांतपणान आपलो राजीनामो दिलो. 

भाजपान 2012 पासून आता मेरेन सत्ता तिगोवन धरपाचें मुख्य कारण म्हटल्यार तांचो त्याग आनी पक्षशिस्त. ह्या दोनूय गजाली खातीरूच विनय तेंडुलकर हांकां भाजपाचें अध्यक्षपद आनी राज्यसभेची खासदारकी मेळ्ळी. सदानंद शेट तानावडे हांचेय तशेंच जालें. तांकांय पक्षाचें अध्यक्षपद आनी राज्यसभेची खासदारकी मेळ्ळी. ह्या दोनूय फुडाऱ्यांचो वेंचणुकेंत पराभव जालो. तांकां उमेदवारी न्हयकारली म्हूण तांणी केन्नाच बंड करूंक ना, जाल्यार पक्षा कडेन प्रामाणिक रावलें आनी ताचें फळ तांकां फावो जालें. 

आतां भाजपाक सत्ते वयल्यान देवोवप विरोधकांक सद्या तरी शक्य ना. भाजपा कडल्यान हो त्याग आनी शिस्त जो मेरेन विरोधी पक्ष आनी फुडारी आपणावचे नात तो मेरेन सत्ता तांचे पसून पयसूच आसतली असोच बोध ह्या सगल्या राजकी घडणुकांतल्यान घेवचो पडटलो, इतलें मात खरें.

किशोर नायक गांवकार