तोतया मुंडकारान खाल्ली जमीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मूळ धनयाची मामलेदार कार्यालया कडेन कागाळ

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: मुंडकार आशिल्ल्याचीं बनावट कागदपत्रां सादर करून रेईश- मागूस वाठारांतली 1200 चौखण मिटर जमीन हडप करपाचो नवो प्रकार उजवाडाक आयला. त्या अतिक्रमणा आड कारवाय करून ताका जमनींतल्यान भायर काडचो, अशी मागणी कॅनडा रावपी रोनाल्ड फर्नांडीस हांणी बार्देस मामलेदार कार्यालया कडेन कागाळे वरवीं केल्या.

कागाळदार रोनाल्ड थॉमस फर्नांडीस हे कॅनडांतल्यान सुटयेर गोंयांत आयिल्ले. तेन्ना तांचे रेईश- मागूस वाठारांतले सर्व्हे क्र. 21/1 तले जमनीर पक्के बांदकाम करून अतिक्रमण सुरू आशिल्ल्याचें दिसलें. तांणी पंचायत आनी मामलेदार कार्यालया कडल्यान जमनीची कागदपत्रां मेळयलीं तेन्ना ते जमनीर पार्वती महादेव चोर्लेकार नांवाचे व्यक्तीन मुंडकार खटल्याच्या आदारान ती जमीन मेळयिल्ल्याचें स्पश्ट जालें.

मुंडकार खटल्याचो हो निवाडो 1997 त मामलेदार कार्यालयांतल्यान निकालांत काडिल्लो. त्या वेळार संबंदितांनी बनावट कागदपत्रां सादर करून तशेंच बोगस व्यक्ती मामलेदार कार्यालयांत हाजीर करून हो खटलो आपले वटेन मेळोवन घेतलो, असो दावो फर्नांडीस हांणी केला.

हे संबंदांत जमनीच्या कागदपत्रां सयत कागाळ मामलेदार कार्यालया कडेन फर्नांडीस हांणी सादर केल्या. तशेंच पर्वरी पुलिशेंत कागाळ दाखल करून त्या अतिक्रमणाचेर फौजदारी गुन्यांव दाखल करपाची मागणीय केल्या.

ह्या वेळार फर्नांडीस हांचे वांगडा काँग्रेसीचे म्हणयारे संजय बर्डे, अ‍ॅड. अतुल नायक, सचीन किटलेकार, सितेश मोरे हे कागाळ सादर करतना हाजीर आशिल्ले. संजय बर्डे हांणी सांगलें, ह्या 1997  निकालांत काडिल्ल्या मुंडकार खटल्याची चवकशी करची आनी फर्नांडीस हांकां जमीन परतून मेळोवन दिवची. तशेंच तपासणी करिनासतना चुकीच्या कागदपत्रां वरवीं निवाडो दिल्ले तेन्नाच्या मामलेदारांचेर सरकारान कारवाय करची. आपले खूबशे गोंयकार भाव नोकरे खातीर विदेशांत गेल्यात. तांचे मालकीच्यो जमनी जर अश्या तोतया मुंडकारां वरवीं हडप करतात जाल्यार ही गंभीर गजाल आसा. सरकारान ह्या प्रकरणांत ताकतिकेन कारवाय करची.

संबंदितान दाखयला एके परस चड सुवातांचेर हक्क

गोंय कूळ मुंडकार कायद्या खाला एकाद्या कुळाक वट्ट जमनींतली 300 चौखण मिटर दिवची असो नेम आसा, पूण 24 जुलय 1997 ह्या दिसा मामलेदारा कडल्यान हो कूळ मुंडकार खटलो निकालांत काडटना वट्ट जमनींतली कितली जमीन अर्जदाराक दिल्या, तें नमूद केल्लें ना. ताका लागून सगळ्याच्या सगळी 1200 चौखण मिटर जमनीचेर संबंदितांन अतिक्रमण केलां. ते भायर कूळ मुंडकार कायद्या प्रमाण एकादो मुंडकार एकेच जमनीचो अधिकारी आसता, पूण वयले व्यक्तीन एका परस चड सुवातांचेर मुंडकार म्हूण आपलो हक्क दाखयला.