तुयें उद्देगीक वसणुकेंत बंद आशिल्ल्या कंपनींची  जमीन परत घेतलेः रेजिनाल्ड

तुयें उद्देगीक वसणुकेची पळोवणी करतना आयडीसी चॅरमन आनी आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, जीत आरोलकार, सरपंच सुलक्षा नायक आनी हेर (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः तुयें उद्देगीक वसणुकेंत ज्या कंपनींची आस्थापना बंद आसात तांच्या धनयांक ती सुरू करपाची एस संद दितले. तांणी तीं सुरू केलीं ना जाल्यार तांका दिल्ली जमीन परत घेवपाची शिटकावणी गोंय उद्देगीक उदरगत म्हामंडळाचे चॅरमन  रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिल्या. शुक्राराक तांणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारा वांगडा वसणुकेची पळोवणी केली. ते उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले.
बंद आशिल्ल्या कंपन्यांक दिल्ली जमीन परत घेवन ते हेर इत्सूक कंपन्यांक दितले अशें तांणी सांगलें. तुयें उद्देगीक वसणूक उबारपा खातीर थळाव्या लोकांनी आपली जमीन दिल्या. मात थंय सुरू केल्ल्या आस्थापनांत थळाव्या तरणाट्यांक कामाक घेनात अशी कागाळ लोकांनी रेजिनाल्ड हांचे कडेन केली.. कंपनीचे अधिकारी आनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन  उलोवन ही समस्या सुटावी करपाचें उतर तांणी लोकांक दिलां.
तुयें उद्देगीक वसणुकेंत वचपा खातीर रस्तो ना. कंपनीं खातीर लागपी माल घेवन येवपी ट्रक गांवांतल्या रस्त्यांनी येतात. ते खातीर राष्ट्रीय म्हामार्गार आशिल्ल्या धारगळच्यान तुयें मेरेन रस्तो बांदपाची सूचोवणी जीत आरोलकार हांणी रेजिनाल्ड हांका केल्या. तुयेंची सरपंच सुलक्षा नायक आनी उपसरपंच नीलेश कांदोळकार हांणी तुयें उद्देगीक वसणुकेंत आशिल्ल्या कंपन्यांची तशेंच थंय उपलब्द आशिल्ल्या रोजगाराची संबंदीची कसलीच म्हायती पंचायतीक दिनात अशें सांगून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक ती दिवपाक सांगची अशें सांगलें.