तुयें इलेक्ट्रॉनीक सिटी फुडल्या वर्सां चालीक

तुयेंचे नियोजीत इलेक्ट्रॉनीक सिटी संबंदांत अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा करतना म्हायती तंत्रज्ञान म्हामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत शेट्ये. कुशीक आमदार जीत आरोलकार. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. चंद्रकांत शेट्येः 10 कंपन्यां कडेन उलोवणी, 3 कंपन्यांक वेवसाय सुरू करपाक परवानगी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: तुयेंचे इलेक्ट्रॉनीक सिटीचें काम निमण्या पांवड्याचेर पावला. फुडल्या वर्सां ती सुरू जातली, अशी म्हायती तंत्रज्ञान म्हामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी दिली.

तुयेंच्या नियोजीत इलेक्ट्रॉनीक सिटीक भेट दिले उपरांत थळाव्या पत्रकारां कडेन आमदार डॉ. शेट्ये उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गृहनिर्माण म्हामंडळाचे अध्यक्ष जीत आरोलकार, म्हायती तंत्रज्ञान म्हामंडळाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले.

केंद्र सरकारा वतीन नियोजीत इलेक्ट्रॉनीक सिटीच्या कामाची फाटपुरवण करतात. थंय उद्देग वेवसाय सुरू करचे खातीर 10 नामनेच्या कंपन्यांनी आमचे कडेन संपर्क केला. तातूंतल्या तीन कंपन्यां कडेन आमची उलोवणी जाल्या. तांकां वेवसाय सुरू करपा खातीर परवानगीय दिल्या. ते प्रमाण त्या कंपन्यांनी आपल्या कामाक सुरवात लेगीत केल्या. फुडलें वर्स सोंपचे आदीं ही इलेक्ट्रीक सीटीचें काम पुराय जातलें आनी कंपनींचो प्रत्यक्ष वावर सुरू जातलो, अशें आमदार डॉ. शेट्ये हांणी सांगलें.

तुयें इलेक्ट्रॉनीक सिटींत गरजेचे आशिल्ले रस्ते बांदून पिराय जाल्यात. तेचवरी तुयें इलेक्ट्रॉनीक सिटी ते मोपा विमानतळ मेरेनचो लींक रस्त्याचें काम हातांत घेतलां. हो रस्तो लेगीत रोखडोच बांदून पुराय जातलो. ह्या रस्त्याक लागून उद्देजकांक तशेंच थंयच्या कारखान्यांक लागपी कच्चो म्हाल आनी तयार वस्तूंची येरादारी थेट विमानतळा मेरेन करप शक्य जातलें. ते भायर हो रस्तो राष्ट्रीय म्हामार्गाक जोडिल्ल्यान येरादारी करप सोंपे जातलें, अशें आमदार डॉ. शेट्ये हांणी सांगलें.

पेडणें म्हालाक पर्यायान गोंयांतल्या तरणाट्यांक व्हड प्रमाणांत रोजगार दिवपी नियोजीत तुयें इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्प म्हाला खातीर वरदान थारतलो. हो प्रकल्प बेगिनात बेगीन सुरू करचे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे, म्हायती तंत्रज्ञान म्हामंडळ अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी झुजां पांवड्याचेर यत्न चलयल्यात. तांच्या यत्नांक येस मेळटा, अशें थळावे आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. मोपा विमानतळ- तुयें इलेक्ट्रॉनीक सीटी ते मोरजी, मांद्रें, हरमल दर्यादेगे मेरेन रस्त्यांचें जाळें विणपाचो आमचो यत्न आसा. ह्या रस्त्यांक लागून पर्यटन उदरगती वांगडाच थळावे उद्देग वेवसाय वाडटले, उदरगतीचीं कामां पुराय जातलीं. सगळ्यांच्या आदारान हीं कामां रोखडींच पुराय जातली. ह्या वाठारांत रस्ते, उदक, वीज हांची वेवस्था केल्ल्यान इलेक्ट्रॉनीक सिटींतले उद्देग वेवसाय निश्चीत वाडटले, असो विस्वास आमदार आरोलकार हांणी ह्या वेळार उक्तायलो.

फेब्रुवारी अखेर मेरेन इमारत पुरायः डॉ. शेट्ये

तुयें इलेक्ट्रॉनीक सिटी खातीर सुमार 5 लाख 97 हजार चौखण मिटर जमीन आरक्षीत केल्या. तातूंत सुरवातीक 3 लाख चौखण मिटर सुवातेंत इलेक्ट्रॉनीक सिटी उबारपाचें काम चालू आसा. फेब्रुवारीचे अखेर मेरेन इमारतीचें काम पुराय जातलें. तातूंत कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षण केंद्र, विवीध ल्हान काळाचे प्रशिक्षण वर्ग (कर्मचाऱ्यांक 6 म्हयन्यांचें प्रशिक्षण दिवपाची वेवस्था), पुलीस आवट पोस्ट, मुळावें भलायकी केंद्र, उजो पालोवपी केंद्र हांची वेवस्था करचे खातीर इमारतीचें बांदकाम चालू आसा. तशेंच हे इलेक्ट्रॉनीक सिटीचेर देखरेख दवरचे खातीर प्रत्यक्ष म्हामंडळा वतीन खाशेलें कार्यालय थंय सुरू करतले, अशी म्हायती आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी दिली.