तुयेंतल्या हॉस्पिटला कडेन सरकाराचीच जाता आडदनर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
हरमलः पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक वैजकी सेवा उपलब्द करून दिवपा खातीर आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी 2012 वर्सा तुयें गांवांत 52 कोटी रुपयांयें हॉस्पिटल बांदलें खऱं पूण सध्या सरकाराची ताचे कडेन पुरायपणान आडनदर चलिल्ल्यान लोकांक ह्या हॉस्पिटलाचो फायदोच जायना अशें सामकार आयलां.
हॉस्पिटलांतलो बायलां दुयेंसा विभाग जेमतेम चलता. ताचे सुवातेंत सध्या स्टोर रून केला. थंय तपासणे खातीर वचप म्हणल्यार बायलांनी आपले भलायके कडेन खेळ करपा सारकें आास, अशें वसुंधरा नायकान सांगलें. ओपीडींत जाय त्यो वैजकी सुविधा नात. जायती उपकरणां निकामी जाल्यांत. हॉस्पिटलांत येतल्या दरेका दुयेंतींक म्हापश्या जिल्हो हॉस्पिटलांत धाडतात अशें तिणे सांगलें.
तुयें हॉस्पिटला खातीर कर्मचारी आसात. मात ते पगार तुयेंतल्यान घेतात आनी काम मात म्हापशें, वाळपय, साखळे हांगच्या सामाजीक भलायकी केंद्रानी करतात. शिवोले, कासारवर्णे भलायकी केंद्रात कर्मचारी जाय जाल्यार तुयेंतल्या कर्मचाऱ्यांक थंड धाडटात. भाजपा सरकारान  तुयें हॉस्पिटलाचो कारभार सुदारूम पेडण्यांतल्या लोकाक बरी वैजकी सेवा मेळोवन दिवची अशी सध्या लोकांची मागणी चल्ल्या.