तुयेंच्या इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्पा कडेन सरकाराची आडनदरः लक्ष्मीकांत पार्सेकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः तुयें हांगच्या इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्पा कडेन राज्य सरकारान आडनदर केल्ले खातीर हो प्रकल्प पेडण्यात हाडपी आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी खंत उक्तायल्या. ह्या नियोजीत इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्पा कडेन वचपा खातीर धारगळ हांगच्यान दोन किलोमीटराचो चारपदरी रस्तो बांदपाक सरकारी मंजुरी मेळून लेगीत आयज मेरेन तो तयार करपा खातीर सरकारान स्वारश्य दाखयलें ना. इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्पा कडेन सरकाराची आडनदर कित्याक चल्ल्या असो प्रस्न तांणी केला.
इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्पाचो बुन्यादी फातोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी बसयल्लो. फाटल्या पांच वर्सांत ह्या प्रकल्पा कडेन सरकारान पुरायपणान आडनदर चलयल्या. हांव मुख्यमंत्री आसतना ह्या प्रकल्पाच्या कामाक चालना दिवपाचें काम हांवें केलें. मात उपरांत सत्तेर आयिल्लें भाजपाचें सरकार वा थळाव्या आमदारान ह्या प्रकल्पाक वाऱ्यार सोडून दिलां अशो आरोप पार्सेकार हांणी केला.
इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्पा खातीर तुयें पंचायत वाठारांतल्या शेतकारांची जमीन सरकारान संपादीत केली. हे शेतकार नाराज आसात.  तांच्या भुरग्यांक प्रकल्पांत येवपी इलेक्टॉनीक कंपन्यांनी नोकरी दिवन तांका थाकाय दिवपाचो म्हजो यत्न आशिल्लो. विधानसभा वेंचणुकेंत म्हाका हार खावची पडली आनी हो संबंद प्रकल्प आतां फाटीं पडला अशें तांणी सांगलें.
खण वंदीक लागून राज्य सरकाराचें जें महसुली लुकसाण जालां तें मोपा विमानतळाक लागून भरून येतलें असो हावेस उक्तायतना सध्या जे पद्दतीन ह्या प्रकल्पाचें काम चल्लां ते विशीं तांणी असमाधान उक्तायलें. मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाची पार्सेकार हांणी पळोवणी केली. विमानतळ सुरू जातगीर सरकारान सगल्यांत चड महसूल मेळोवन दितलो. केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांका लागून विमानतळाचो खर्च 900 कोटींनी उणो जातलो अशी म्हायती तांणी दिली. 15 ऑगस्टाक विमानतळाचें उक्तावण करपाचें थारलां हाची म्हाका खोश जाता अशें तांणी सांगलें. ह्या प्रकल्पांत वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान उण्यात उणे पांच हजारां परस चड तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळपाक शकतल्यो अशें तांणी सांगलें.