तुमीय जंक फूड खातात??

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अनियमीत आहार (Irregular Diet), व्यायाम करप टाळप (Exercise) आनी दिसपट्टो ताण (Stress) अशा कांय चुकीच्या सवयींक लागून आमी दुयेंसांक बळी पडटा. तशेंच खावपाची आनी पिवपाची वायट संवय भुरग्यां सावन व्हडल्या मनशा मेरेन सगळ्यांचेर ताचो परिणाम जाता. व्हडलो मनीस वा भुरगी जंक फूड चड खाता जाल्यार ते ताचे भलायकेक खूब हानीकारक थारता. जंक फूडाचे चड सेवन करप ही संवय आमचें आयुश्य उणें करता. जायत्या तज्ञांनी केल्ल्या संशोधनांतल्यान जंक फूड चड प्रमाणांत सेवन करप कुडीक धोक्याचे थारता अशें दिसून आयलां. देखून भुरग्यांक निरोगी जेवण (Healthy Food) खावपाक लावप सदांच फायद्याचें.
भुरग्यांचे जंक फूड कडेन आशिल्ले आकर्शण कितेंय केल्या उणें जायना. ल्हान पिरायेचेर चड प्रमाणांत जंक फूडाचे सेवन केल्यार ते खूब हानीकारक थारुंक शकता. देखून भुरग्यांक जंक फूड पसून पयस दवरपाक जाय. संशोधनाच्या मतान जंक फूड चड खावपी भुरग्यांक भलायके संबंदीत जायत्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. तशेंच जंक फूड चड प्रमाणांत खाल्यार मूत्रपिंडांचेरूय परिणाम जाता आनी मागीर मूत्रपिंडाचो भलायकेचेर परिणाम जाता.

भुरग्यांच्या आहारांत अचकीत बदल करप मात्शें कठीण. अशे परिस्थितींत भुरग्यांच्या खाणात ल्हवू ल्हवू बदल करात. तांका निरोगी अन्न खावपाची संवय लायात. ताका लागून फावो त्या प्रमाणांत पोशक तत्वां मेळटली. एका पौश्टीक खाणांक तुमी वेगळे पध्दतीन तयार करुन भुरग्यांक दिवंक शकतात देखून ती तो आवडीन खावंक शकतली.

तुमचें भुरगें भाजी वा पुश्टीक जेवण खावंक टाळटा जाल्यार ह्योच भाजयो वेगळ्या पद्धतीन तयार करुन तांकां जेवण दिवचें. तांकां आवडनाशिल्ल्या भाजये वांगडा टोमॅटो सॉस वा साकर घालून धंय दिवचें. सादे पद्दतीन भाजी शिजोवचे परस मात्शें वेगवेगळे मसाले वापरून शिजोवन ती भुरग्यांक खावपाक दिवची.

भुरग्यांचो आहार बदलचे पयलीं तांचो मूड समजून घेवचो. तांका समजोवन सांगचें. तांकां पाचव्या भाजयेचें म्हत्व समजावचें.

भुरग्यांच्या आहारांत चडांत चड प्रथिनांचो आस्पाव करचो. हाका लागून भुरगीं अक्सट्रा कॅलरीज पसून पयस उरतली. तशेंच प्रथिनां लागून भुरग्यांचे पोट चड काळ भरून उरतले आनी तांकां जंक फूड खावपाची इत्सा जावची ना. दुद, तांतयां, नुस्तें, कोंबडी आनी कड्डणां आहारांत आसपावीत करात.

भुरग्यां खातीर जेवणाचो एक वेळ थारावचो. सप्तकाचें मेनू थारावचें. देखून भुरग्यांक दर दिसा वेगवेगळे खाणां खावपाक मेळटली आनी भुरगींय आवडीन खातली. तशेंच जेवण रूचीन जेवतलीं आनी तांकां जेवपाचो कंटाळो येवचो ना.