तिस्क- उसगांवां झाड पडिल्ल्यान 4 लायटीचे खांबे पडले रस्त्यार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सकाळ सावन सांजवेळ मेरेन वीज पुरवण खंडीत

फोंडें: तिस्क उसगांवां पुलीस आवट पोस्टा मुखा वेल्या मुखेल रस्त्यार काल (बुधवारा) सकाळीं 6.30 वरांच्या सुमाराक झाड पडून 4 लायटीचे खांबे रस्त्यार पडले. ताका लागून सुमार अडेज वरां तिस्क उसगांव ते उसगांव रस्त्या वयली येरादारी ठप्प जाली. येरादारी पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन सगली येरादारी म्हारवासडा उसगांव सावन वळयली. रस्त्यार लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान सकाळ सावन सांजवेळ मेरेन वीज पुरवण खंडीत जाल्ली.

फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन घातक स्थितींत आशिल्लें झाड अचकीत बुधवारा पडलें. ह्या वेळार झाड विजेच्या सरयांचेर पडिल्ल्यान 4 लायटीचे खांबे लेगीत सरयां सयत पडले. रस्त्यार लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान ह्या मार्गा वयली येरादारी ठप्प जाली. सकाळच्या वेळार येरादारी चड आशिल्ल्यान ती म्हारवासडा सावन वळयली. फोंडें उजो पालोवपी कचेरेक म्हायती मेळटकूच कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून झाड कुशीक काडलें. तशेंच वीज खात्याच्या अभियंत्यांनी पडिल्ले खांबे कर्मचाऱ्यांच्या आदारान परतून उबे करून सांजवेळ मेरेन वीज पुरवण सुरळीत केली.

मजगतीं, तिस्क उसगांव वाठारांतल्या रस्त्यार कितलीशींच झाडां घातक स्थितींत उबीं आसात. हीं झाडां पावसाच्या दिसांनी पडपाचो धोको निर्माण जाला. ताका लागून वाठारांतलीं घातक झाडां कसलीय वायट घडणूक घडचे पयली ती कापचीं अशी मागणी लोकां कडल्यान जायत आसा.