तिळारी धरणांतल्यान विसर्ग सुरू

तिळारी धरणांतल्यान सुरू जाल्लो उदकाचो विसर्ग. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचले हुंवारा भशेन स्थिती, झाडां कोसळ्ळीं

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः दिवचल म्हालांत उटंगाराचो पावस चालूच आसा. म्हालांतल्या सगळ्याच न्हंयांक हुवार आयला. तिळारी धरणांतल्या उदकाची पातळी वाडत आशिल्ल्यान कांय प्रमाणांत विसर्ग सुरू जाला. पावसाचो नेट वाडलो जाल्यार शारोपा न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडपाक शकता.

खबरदारीचो उपाय म्हूण आपत्कालीन यंत्रणा तयार दवरल्या. दिवचलचे उपजिल्होधिकारी, मामलेदार, उदक शिंपणावळ खातें आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी स्थितीचेर नदर दवरल्या. दिवचले आनी सांखळे पंप चालूच दवरल्यात. मजगतीं, म्हालांत खूब कडेन झाडां पडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळाचे जवान मजत वावर करीत आसात.

अंजुणें, आमठाणें धरणाच्या उदक वाडत आसा. खूबशा रस्त्यांचेर उदक सांचिल्ल्यान येरादारीक आडखळ जाताली. मजगतीं, दिवचल न्हंयेचें उदक धोक्याचे पातळी मेरेन पावत आयलां.