तार पुला सकयल्ली माती काडपाची नगरसेवक भिवशेट हांची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः राष्ट्रीय म्हामार्ग आनी पूल बांदतना तार न्हंयेंत घातिल्लो मातयेचो भराव अजून काडलो ना. तो काडून न्हंयेचें पात्र नितळ करपाची मागणी नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांणी पी आर्यन इन्फ्राटेक हे कंत्राटदार कंपनी कडेन केल्या
10.30 कोटी रुपये खर्च करून बांदिल्ल्यान चार पदरी पुलाचें लोकार्पण गोंय घटक राज्य दिसा केल्लें. पूल येरादारीक सुरू करून धा दीस जाले तरी कंत्राटदार कंपनीन पुलाचे कुशीक तयार केल्लो पर्यायी पायव वज पूल अजून काडलो ना. न्हयच्या पात्रांत घातिल्ल्या भरावाची माती सध्या पुलाच्या खांब्या सरभोंवतणी जमा जाल्या. सुकते वेळार ती दिसता. भराव काडलो ना जाल्यार पावसाच्या दिसांनी गांवसावाडा आनी तारीर वाठारांतल्या लोकांक घरांनी उदक वचपाची भिरांत आसा अशें भिवशेट हांणी सांगलें.
ह्या वाठारांत रावपी लोकांनी मातयेच्या भरावाची म्हायती दिल्या उपरांत कंत्राटदार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेवन आपणे तांका  मातयेचो भराव काडून न्हंयचो प्रवाह सुरळीत करपाक सांगलां अशी म्हायती नगरसेवक भिवशेट हांणी पत्रकारांक दिली. न्हंयच्या पात्रांत घातिल्ल्या मातयेचो बराव काडपाची हमी जीएसआयडीसीचे अधिकारी आनी कंत्राटदार कंपनीन लोकांक दिल्ली. पुलाचें उक्तावण जाल्या उपरांत तें हें विसरून गेल्यात. पावसा पयलीं हो भराव  काडून उडोवपाची मागणी तांणी केल्या.