’ताई’ तुमचें योगदान कितलें व्हड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुक्त गोंयांतली पयली बायलमनीस मुख्यमंत्री म्हळ्यार शशिकला ताई काकोडकार. ती एक कणखर नेतृत्ववादी आनी बुध्दीमान जावन आसली. तिणें आपले करकिर्दींत गोंयची उदरगत केली. सर्गेस्त पयलो मुख्यमंत्री श्री भाऊसायब बांदोडकार हांच्या मरणा उपरांत शशिकला ताई हिंणे मगो पक्षाची धुरा आपल्या भुजांचेर घेतली. मगो कार्याकर्त्यांचेर तिचो खर विस्वास आसलो. तळागळांतल्या सगळे सामान्य प्रजे खातीर तिणें घट्ट कमर बांदून मगो खातीर नेटान काम केलां. तिणें कुळ मुंडकार कायद्याक पयलीं संरक्षण दितना मुख्यमंत्री ह्या नात्यान सगळ्या कायद्यांचो पयलीं खोलायेन अभ्यास केलो.

आपले राजवटींत भ्रश्टाचाराक मातपाक तिणें दिवंक ना. भ्रश्टाचाराक आळाबंद घालूनच फुडल्या कामाक सुरवात केली. ताईचो पिंडूच करखर वृत्तिचो, त्या कारणाक त्यो मुळांतूच शिस्तीन वावुरताल्यो आनी आपलें काम बरे तरेन करून घेवपाची कला तिच्यांत आसली. गरिबां खातीर ती पोटतिडकीन वावुरताली. गरीब समाज शिक्षणापसून वंचीत जावचो न्हय होच हे फाटलो हेत आशिल्लो. हे सगळे उपक्रम तिणें गांवगिर्‍या वाठारांतल्या गरीब समाजा खातिरूच राबयल्ले. गरिबांक सगळे तरच्यो सुविधायो मेळच्यो, उच्च शिक्षण घेवन आपल्या स्वताच्या बळार ते उबे रावचे. अशे सगळे उपक्रम राबोवन तिणें स्वताक सिध्द करून दाखयलां.

एक मुख्यमंत्री, एक शिक्षणमंत्री म्हणून तिणें घेतिल्ले निर्णय सगळ्यां खातीर समान हिताचे आशिल्ले. तशेंच उदरगतीचे दिकेन तिणें व्हड हावेस बाळगिल्लो अशें म्हळ्यार अतिताय जावचीना. बुध्दीचें खाशेलें भांडवल आनी पारखी नदर आशिल्ल्यान तिका मनशाक वळखूंक येतालें. आपल्या भावाच्या नांवान सिध्दार्थ बांदोडकार हें उच्च माध्यमीक विद्यालय तिणें सुरू केलें. वेळगें, पाळी, सुर्ला, डिगणे अश्या खेड्यापाड्यांनी शिक्षणीक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यो. सांखळेच्या मतदार संघांतल्या लोकांक तिच्या कार्याची पुरायेन वळख आसा. तिच्या भरीव कार्याची ते सदांच उगडास करतले.

शशिकला ताई काकोडकार हांणी लोकविस्वास प्रतिश्ठाना वरवीं बरें काम केलां. अपंगूळ भुरग्यां खातीर तिचें मन भरून येतालें. त्या भुरग्यांची तिका खूब माया आशिल्ली. तिणें सभाघर जावचें म्हणून 10 (धा) लाखांची देणगी दिल्या. तशेंच ती फावल्या वेळार भेट दिवन विचारपूस करपाक वताली. बहुजन समाजांतले सगळे लोक तिच्या कार्याक मानताले. एक शिस्तबध्द, मोगाळ राजकारणी बायल मनीस म्हणून लोकांचे नदरेन मानाची, अभिमानाची सुवात तिणें निर्माण केल्या. 

अखील भारतीय साहित्य संमेलनाच्या वेळार तिणें केल्लें काम पळयल्यार हातूंत तिची खर्‍यानीच तोखणायेची भुमिका आसा अशें म्हळ्यार जाता. तिचें काम, पध्दतिशीर साहित्य, संस्कृताय, मराठी भाशेविशीं तिची तळमळ जाणीकोणी लागसारच्यान पळयल्या ते खरेच भाग्यवान. तिणें आपल्या कारकिरदींत खूब व्हड योगदान दिलां. तें केन्नाच भरून येवचें ना. 

ताई सद्या आमचे मदीं ना तरी त्यो आपल्या कर्तुबांनी आमचे मदीं सदांच आसतल्यो. भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाची शिल्पकार जावन आसा. ताईच्यो पर्जळीत कितल्योशोच यादी आमच्या काळजांत सदांच उरतल्यो.

– सोनिया सुभाष शाह

मेरशें, गोंय

9561506745