तांबडी सुर्ला महाशिवरात्रीक मनयतले तीन दिसांचो शिवमहोत्सव: गांवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयचे संस्कृतीक प्रसिद्धी मेळची म्हूण आगळी वेगळी कार्यावळ

पणजी: गोंयांत सांस्कृतीक पर्यटनाक वाव दिवपा खातीर पर्यटन विकास म्हामंडळा वतीन येता ते महाशिवरात्रीक तांबडी सुर्ला हांगा तीन दिसांचो शिवमहोत्सव मनयतले. हातूंत संवसारभरांतल्यान शिवमोगी तशेंच तांडव नृत्य करपी कलाकार आपली कला सादर करतले. हे खातीर पर्यटन विकास म्हामंडळान तयारी दाखयल्या. हाका लागून गोंयांत सांस्कृतीक पर्यटन घटमूट जातलें अशी म्हायती गोंय पर्यटन विकास म्हामंडळाचे अध्यक्ष आनी सांवड्डेंचे आमदार गणेश गांवकार हांणी दिली.

गोंयांत सनबर्न तशेंच हेर विवीध कार्यावळी जातात, पूण सांस्कृतीक कार्यावळी उण्या प्रमाणांत जातात. गोंयचे संस्कृतीक प्रसिद्धी मेळची हे खातीर येता ते शिवरात्रीक ही आगळी वेगळी अशी कार्यावळ करपाचो पर्यटन म्हामंडळाचो हावेस आसा. हे खातीर आमी आतां सावनूच तयारी दाखयल्या अशें ह्या वेळार गणेश गांवकार हांणी सांगलें.

काल (बुधवारा) पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्यटन विकास म्हामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार तशेंच पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली. हे बसकेंत 40 अजेंडा मांडले. पर्यटन खात्याच्या सगल्या कामाचो नियाळ घेतलो. म्हापशें, कोलवें, मोलें तशेंच वास्को हांगाच्या पर्यटन वसणूक गृहांची पुर्नबांधणेचो प्रस्तावूय मंजूर केलो अशी म्हायती गणेश गांवकार हांणी दिली.

गोंयांत पर्यटन वेवसाय वाडोवपा खातीर कितें करूंक येतलें, गोंयांत पर्यटन कशे वाडटलें हे विशीं सविस्तर चर्चा जाली. गोंयांत पर्यटन मळा खातीर लागपी विवीध सुविधांची चर्चा केली.

ह्या वेळार सगल्या अधिकाऱ्यां कडल्यान पर्यटना विशीं सुचोवणी आयकून घेतल्यो. गोंयांत पर्यटनाक घटाय दिवपा खातीर कितें करूंक जाय हें समजून घेतलें. हे बसकेंत घेतिल्ल्या विवीध निर्णयांची आतां सविस्तर कामां करतले अशेंय गणेश गांवकार हांणी सांगलें.