तळपण रस्त्या वयली फोंणकुलां थळाव्या तरणाट्यांनी पुरयलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोण तालुक्यांतल्या रस्त्यांचेर फोंणकुलां पुरवा कडेन बांदकाम खातें लक्ष दिना म्हणून थळाव्या तरणाट्यांनी पदरमोड करून तीं पुरोवपाचें काम कांय कडेन चलयलां. पैंगीण पंचायत वाठारांतल्या तळपण हांगच्या रस्त्या वयलीं फोंणकुलां गांवांतल्या कांय तरणाट्यानी पुरोवपाचें काम केलें.
पावसा पयलीं रस्त्यार पडिल्लीं फोंणकुलां पुरवाकडेन बांदकाम खात्याची सामकी आडनदर चल्ल्या.  पावसाच्या दिसांनी ह्या रस्त्यांची सामकी अवतिकाय जावची न्हय म्हणून तरणाटे आपले पयशे खर्च करून तीं पुरयतना दिसतात. पैंगीण पंचायतीच्या वॉर्ड 6त येवपी तळपण रस्त्या वयलीं फोंणकुलां थंयच्या थळाव्या तरणाट्यांनी पुरोवपाचें काम केलें.
विकास प्रभू, श्रीरंग पागी, संतोष मेत्री, रवी पागी, नीलेश पागी, चंद्रहास पागी हांणी फाटल्या आयतारा रस्त्या वयलीं फोंणकुला पुरयलीं. तांच्या ह्या कामाची साबार लोकांनी तोखणाय केल्या. ह्या फोंणकुलांचो वाहनां तशेंच लोकांक त्रास जाता ताका लागून सरकाराचेर निंबून रावनास्तना आमीच तीं पुरोवपाचें थारायलें अशें तांणी सांगलें.
फाटल्या सप्तकांत आगोंदच्या सरपंचान स्वताचे 53 हजार रुपये खर्च करून पंचायत वाठारांतल्या रस्त्यांचेर पडिल्ली फोंणकुलां पुरयल्लीं. संवंधीत सरकारी अधिकारी तांच्या राजकीय बॉसांच्या तालार नाचून लोकांचे गरजे कडेन आडनदर करतात देखून फोंणकुलां पुरोवपाचें काम आपल्याक करचें पडलें अशें सरपंचान सांगल्लें.