तरणाट्यांनी मानसिकताय बदलपाची गरज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अर्थीक मळार काम करपी लोकांक अर्थीक गिन्यान गरजेचें आसलें तरी दरेका मनशाक पयशांचीं मुळावीं गजालीं आनी संबंदीत संकल्पनांचें गिन्यान आसप गरजेचें.

एकुणिसाव्या शेंकड्यांतलो अमेरिकन निबंदकार, व्याख्यातो, तत्वगिन्यानी आनी कवी राल्फ वाल्डो एमर्सन हाणें एक फावट
फकांडांनी सांगिल्लें : पयशे चड करून चड म्हारग पडटात! देखून, बऱ्या अर्थीक रणनिती आनी कुशळ धोरणां वरवीं पयशांचें वेवस्थापन हें वेवसाय करपाक वा ते पयशे मोडपाक बऱ्याक पडटा अशें दिसून येता. देखून हेर जायत्या क्षेत्रां भशेन अर्थीक आनी कर क्षेत्र केन्नाच कुशीक पडचें ना. आमकां सदांच अशे वेवसाय दिसतले, जांकां अर्थ, कर, लेखा आदी मळार तज्ञ मार्गदर्शन जाय, आनी ताचे खातीर आमकां पात्र, बरे तरेन प्रशिक्षीत, शिकिल्ले वेवसायीक भरपूर जाय.
गोंयांत हालींच जाल्लो ट्रेंड मात निर्शेवपी आसा. लेखा, कर वा अर्थशास्त्राच्या मळार जाणकार, उद्देगाक तयार आशिल्ल्या व्यक्तींचो गोंयांत खर उणाव आसा अशें दिसता, जांकां ल्हान, मध्यम वा व्हड उद्देगांत कर्मचारी म्हणून आस्पावूं येतात. म्हाका व्यक्तिगत रितीन खबर आसा, जायत्यो खाजगी कंपनी, बँको, ल्हान आस्थापनां, योग्य उमेदवाराच्या सोदांत आसात, पूण अशे लोक मेळपाक जायते फावटीं कुस्तार जाता.
एके वटेन ‘बेकारी’ हो मुद्दो अशें म्हण्टात आनी दुसरे वटेन उद्देगाक योग्य उमेदवार मेळनात. एक विचित्र प्रस्न. शिक्षण वेवस्थेंतल्यान कितें भायर पडटा आनी उद्देगाक कितें जाय, हातूंतलें अंतर इतलें व्हड आसा काय? उद्देगाच्या कॅप्टनांक, म्हणल्यार मुखेल्यांक विचारल्यार आमच्या म्हाविद्यालयांतल्यान जें भायर सरता, तातूंत सुदारणा करपाची गरज आसा अशें तांचें मत नक्कीच आसा. प्रस्न असो की आमी ही सुदारणा कशी करतात?
पयलीं म्हणल्यार विद्यार्थ्यांची एकंदर मानसिकताय आनी ताचे परस चड म्हत्वाचें म्हणल्यार पालकांक बदलपाक जाय. ल्हान पिरायेचेर भुरग्यांच्या मनांत भरतात वा थारायतात की हुशार भुरग्यांनी विज्ञान फांटोच वेंचचो, जाल्यार वाणिज्य फांटो हो विज्ञान फांट्यांत वचूंक शकनात अशा भुरग्यां खातीर आसता. अशे तरेन वाणिज्य फांट्याक अशा विद्यार्थ्यांक आस्पावन घेवचे पडटात, जांणी आपले इत्सेंतल्यान तो वेंचून काडूंक ना, तर तांकां आनीक पर्याय नाशिल्ल्यान तांणी तांतूत प्रवेश केलो. हें बदलचें पडटलें. वाणिज्य फांट्यांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ले प्रचंड संदीची जाणविकाय भुरग्यांक आनी पालकांक दिवची पडटली. हे खातीर आमी माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळेच्या पांवड्यार पावपाची गरज आसा, विद्यार्थ्यांक आनी तांच्या पालकांक मार्गदर्शन करपाक.
आमी आयसीएआयच्या डब्ल्यूआयआरसीच्या गोंय फांट्यांत, जाचो हांव अध्यक्ष आसां, ह्या करियर- समुपदेशन उपक्रमाक खूब गंभीरतायेन घेतला आनी चडांत चड विद्यार्थ्यांक अर्थीक, सुरक्षीत करियर मार्गाचें मार्गदर्शन करपाच्यो आक्रमक येवजण्यो चालीक लायल्यात.
वयली ही दीर्घकाळाची येवजण आसतना, ज्या विद्यार्थ्यांनी पयलींच हो मार्ग वेंचला तांचे मदीं कुशळटायेची तूट आसा ती आमी सोपोवंक जाय. वेव्हारी संवसारांत पावल दवरपा खातीर म्हाविद्यालयांचो अभ्यासक्रम अपग्रेड करपाची गरज आसतना, म्हाविद्यालयांनीय हें अंतर उणें करपा खातीर कांय उपक्रम करूं येतात. म्हाविद्यालयां आपल्या विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळे कुशळटाय विकास अभ्यासक्रम घडोवन हाडूंक शकतात, अशे तरेन तांची एकंदर रोजगार तांक सुदारता. परतून, आयसीएआयन ट्रेन-अर्न-लर्न चो एक खाशेलो 36 वरांचो आभासी अभ्यासक्रम सुरू केला, जातूंत विद्यार्थ्यांक चार्टर्ड एकाउंटंटां कडल्यान प्रशिक्षण घेवंक मेळटा. जशें की जीएसटी पोर्टल, आयकर पोर्टल कशें हातळप…. आदीं. एकदां प्रशिक्षण घेतलें उपरांत तांकां चार्टर्ड एकाउंटंटांच्या कार्यालयांत सशुल्क इंटर्नशिपाचो पर्याय घेवंक मेळटा. तातूंत ह्या विद्यार्थ्यांक खूब गरजेच्यो, वास्तव कुशळटायो शिकपाक मेळटा.
एकदां आमी आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक कुशळटाय प्रशिक्षण दिले उपरांत, दरेका वेवसायीक उद्देगाक लेखा, अर्थ आनी कर मळांचेर जाणकार व्यक्ती मेळटात. वेवसायांक कॅश फ्लो समस्या, सवाय आनी बरें अर्थीक डील करप, कायदेशीर कर फायदे वापरून फारीक जावपी कर स्वताक अनुकूल करप आदी वेगवेगळ्या परिस्थितींतल्यान वचपाक अशे हुशार कर्मचारी मदत करूंक शकतात. कारण ते बारीकसारीक गजालींनी प्रशिक्षीत जाल्ले आसतात.
ह्या मळार काम करपी लोकांक अर्थीक गिन्यान गरजेचें आसलें तरी दरेका मनशाक पयशांचीं मुळावीं गजालीं आनी संबंदीत संकल्पनांचें गिन्यान आसपाक जाय. निरपराधी गुंतवणुकदारांक आकर्शक येवजण्यांनी फटयलो, भानगडी, घोटाळ्यांची शिकार जावन पयशे वगडायले, अर्थीक उत्पादनांची चुकीची विक्री केली अशीं आमी आयकतात. ह्यो कुत्सित पद्दती पयलीं सावन आसल्यो, तरी तंत्रगिन्यानाच्या काळांत घोटाळेकारांक नवीं नवीन साधनां मेळ्ळ्यांत. ताका बरे बरे लोकूय बळी पडपाक लागल्यात.
अशा फांसांतल्यान सामान्य मनशाची राखण करपा खातीर मोट्या प्रमाणांत अर्थीक साक्षरताय आसप गरजेचें. भारत सरकार मनयता त्या ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ खाला, गोंयच्या साबार वाठारांनी जायत्यो अर्थीक साक्षरता मोहिमो आयसीएआयच्या WIRC च्या गोंय फांट्यान चालीक लायल्यो, ताचो अभिमान दिसता. अशे तरेच्यो आनीक कितल्योश्योच कार्यावळी आमचे कडेन तयार आसात. वाडिल्ली जागृताय फकत ल्हान गुंतवणुकदारांक राखण दितलीच, डिजिटल पेमेंट उपायांचेरय विस्वास वाडटलो, जाका लागून अशा यंत्रणेक चड आपणावंक मेळटलें.
कांय वर्सांनी डिजिटल आनी कॅशलेस जावप हो नेम जावपाचो आसा.
(लेखक अर्थीक मळा वयले वेवसायिक आसात.)

गौरव केंकरे
[email protected]