तरणाट्यांचो फुडार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जाच्या तीक्ष्ण धारेच्या बळार खंयचें झूज जिखूंक मेळटा अशें शस्त्र म्हळ्यार तरणाटे. हें शस्त्र वापरिल्ल्या देशान प्रगतीचे दिकेन व्हडली उदरगत केल्ली दिसून येता.

आयच्या संवसाराची उदरगत करपाक तरणाटे हो एकूच सक्षम घटक म्हणून पळयतात. देशाची उदरगत, येवपी काळ आनी निर्माण जावपी अडचणी आयच्या ह्या तरणाट्यांचेर आदारून आसतात. विचारांनी मनशाच्या जिविताक सदांच आकार दिला. गिन्यान ही एक चालू आशिल्ली प्रक्रिया. नवें गिन्यान मान्य करून तें वेव्हारांत हाडपी लोक रोखडेच येसस्वी जातात. विचार समजले ते मुखार गेले. तरणाटी पिळगी हो देशाची फुडार. फुडार उजवाडाचो दिसता जाल्यार हे पिळगेक योग्य आकार दिवपाची गरज आसा.
भुरग्यांच्या मनरिजवणेच्या विचारांत मुळावो बदल जाला जाल्यार तांची वागणूक तशीच आसतली नी? तरणाटे पिळगेक योग्य दिशेन मार्गदर्शन करपाची गरज आसा. ही जापसालदारकी पालकांची तशेंच समाजाची. दरेका पालकांन आपल्या कुटुंबा खातीर वेळ काडपाची गरज आसा.
तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर पालकांनी तांकां बऱ्या आचाराची दिका दिवची. भुरगीं चुकीचीं आसल्यार तांकां आत्मज्ञानान सुदारपाक जाय. संस्कारांचें गुपीतच तरणाट्यांची दिका आनी स्थिती सुदारपाक मदत करता. पालक आनी भुरग्यां मदीं संवाद आसप खूब गरजेचें. पूण, पालक पयशे जोडपाक कश्ट घेतात. भुरग्यां कडेन उलोवपाक लेगीत तांकां वेळ मेळना. भुरग्याक म्हत्वाची भेट दिवप म्हणल्यार आपली जापसालदारकी सोंपप ही मानसिकताय पालकांनी बदलची.
त्रिकोणी कुटुंबांत एकामेकां कडेन संवाद सादपाची गरज आसतली तेन्नाच खरी प्रेरणा मेळटली. आदीं एक कुटुंब एकठांय आशिल्लें. भुरग्यांची चूक जाली जाल्यार तांचे काका, ताचीं भुरगीं, व्हडलो भाव ताका मारताले, देखून तांचो अहंकार आनी अहंकार मरताले…. आतां पालक आपल्या भुरग्यांकय तापय नात, देखून ताका कोणाचेंय आयकुपाची संवय ना. मारप पयस आसता, देखून आवय-बापूय मात्सो बोवाळ करता जाल्यार मागीर अशे अती प्रवृत्तींत व्हड जाल्लीं भुरगीं आत्महत्या करपाची प्रवृत्ती आसता.
भुरग्यांक स्वातंत्र्य आनी मनमानी हांचे मदलो फरक समजून घेवपाची गरज आसा. अशे संस्कार भुरग्यांचेर करपाची गरज आसा. आयचे तरणाटे तंत्रगिन्याना कडेन जोडिल्ल्यान तें एक पावल फुडें वतलें. इंटरनॅटाक लागून तांकां घरांत संवसाराचो अभ्यास करपाक मेळटा. मोबायलाच्या जगांत तांकां पुराय संवसाराक जोडला. दूरचित्रवाणी तांकां आयज सगळ्या गजालींचें गिन्यान दिता, इतल्या गजालींक लागून आयचो तरणाटो निश्चीतपणान खूब फुडें आसा, पूण आयचे तरणाटे हीं सगळीं साधनां नेमके कित्या खातीर वापरतात?
देशा खातीर काय समाजा खातीर? वा आपल्या गांवां खातीर काय फकत आपणा खातीर ते काम करतात, हें जाणून घेवप म्हत्वाचें. उत्सवांची गजाल येता तेन्ना विनोद, सेल्फी आनी हेर जायतें पळोवंक मेळटा. हेरशी पुराय देशांतली संस्कृताय जागृत करपी तरणाटे हे साबार मिरवणुकांच्या निमतान आपली संस्कृताय सांबाळून दवरतना दिसतात. सोशल मिडियाचेर ताचे फोटो घालप हो तरणाट्यांचो उत्सव मनोवपाचो एक नवो मार्ग…. म्हाका दिसता हीं सगळीं कामां जर संयम आनी मर्यादे भितर केलीं जाल्यार मागीर आमी खरे उदरगती कडेन वचूंक शकतात. फकत शोमॅनशिप न्हय तर सगळ्यांनी मोगान हो उत्सव मनयचो, अशें म्हाका दिसता.
कुर्ता- पायजमा, तकलेर व्हड फेटो बांदप, चलयो घालतात णव वारी साडी, नाकान नथ आनी हातान बुलेट हें सगळे तरणाट्यांक आवडपाक लागलां. हें खरें. पूण हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार सांस्कृतीक दायज सांबाळून दवरतनाच नवे पिळगेन ताका आधुनिकतायेचो व्हडलो बाज दिला म्हळ्यार… सेल्फी घेवप, मिरवणुकांनी वांटो घेवप आनी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करप. नवी पिळगी सगळेंच आपले पद्दतीन मनयता. उत्सव मनयतना समाजीक जाणविकाय मतींत दवरप खूब गरजेचें. आदीं भुरगीं चौकान नाजाल्यार पारा पोंदां मेळून गजाली मारतालीं. पूण आतां गजालीं खातीर खंयच वचपाची गरज पडना. सोशल मिडिया, इंटरनॅट आतां हातांत आयिल्ल्यान तरणाट्यां खातीर मळब हातान आयिल्ले भशेन जालां. आयचे तरणाटे डिजिटल नागरिक आसात, अशेंच म्हणचें पडटलें.
आधुनीक जिवीत जगपाक जाय जाल्यार केंस वाडोवचे पडटात, विचित्र कपडे घालचे पडटात आनी पार्टी, पब, पेयां आनी कितेंय आसूं अशे सगळे करून स्वताक आधुनिक नाजाल्यार मॉडर्न म्हणून घेवचे पडटा, अशे दिसता कित्येकांक. म्हाका सांगात, कोणेय तकलेचेर केंस वाडयता आनी ताका एक खाशेलो आकार दिता? विशिश्ट आकार दिवन कोण आधुनीक जाता? मॉडर्न म्हणोवन घेवपाची प्रत्येकाची एक आपली अशी स्टाईल आसता. केन्ना केन्ना म्हाका हेंच कळना जालां, मॉडर्न कॅटेगरीत कित्याक म्हणून स्पेसिफिक बसोवपाचें … वेशभूशा काय बुद्दी? म्हणल्यार जांचो भेस बरो आसा ते आधुनीक वा जांची बुद्दी बरी आसता ते आधुनीक? आतां तुमी थारायात.
हांगा एक सुविचार याद आयलो, ‘केंस उबारून देवानंद जावचे परस विचार उबारून विवेकानंद जावपाक जाय’. हांगां सगळेच तरणाटे काय वाया वचूंक नात. पूण बरे आनी देशाची जाणविकाय आशिल्ल्या तरणाट्यांचें प्रमाण इतलें ना. जाच्या तीक्ष्ण धारेच्या बळार खंयचें झूज जिखूंक मेळटा अशें शस्त्र म्हळ्यार तरणाटे. हें शस्त्र वापरिल्ल्या देशान प्रगतीचे दिकेन व्हडली उदरगत केल्ली दिसून येता.

गौरी भालचंद्र
9422373926