डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकांत दृश्टीन 11 पर्यटकांक वाटायले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः  पोरूं डिसेंबर म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत दृशी मरीनच्या लायफ गार्डाना दोन सात भुरग्यां सयत 11 पर्यटकांक गोंयच्या दर्या देगांनी बुडटना वाटायले. 2023 वर्साक येवकार दिवपा खातीर हजारांनी पर्यटक निमण्या सप्तकांत गोंयांत आयिल्ले.
काणकोणच्या पाळोळें दर्या वेळेर दोन सिटांची कायक घेवन दर्यांत गेल्ले पर्यटक जोराचे झोतीक लागून उदकांत पडले. तांकां परत कायकाचेर चडपाक जमलें ना. लायफ गार्डांनी वेळारूच तांकां वाटायले. हैदराबादच्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाटो आनी तरणाटेक लायफ गार्डांनी बुडटना वाटायले. 10 आनी 12 वर्सांच्या दोग भुरग्यांक कार्तीक ह्या लायफ गार्डान बागा- कळंगुटे दर्या वेळेर वाटायले. राजस्थानाच्या दोन जाणांक बागा वेळेर वाटायले. तें पेंवपाक गेल्ले कडेन नेटाच्या ल्हाराक लागून खोल उदकांत पावले. अक्षय आनी नारायण ह्या लायफ गार्डांनी तांकां सुरक्षीतपणान देगेर हाडले.
पर्यटक बुडपाच्यो घडणुको बागा, पाळोळें आनी कांदोळे घडल्यो. कोलवा महाराष्ट्रांतल्या आयिल्या आनी बोटींतल्या पडून पाय फ्रॅक्चर जाल्ल्या एका 40 वर्सांच्या पर्यटकांक वाटायलें. कोलवाच दिल्लीं सावन आयिल्ले 30 वर्सांचे बायलेक वाटायलें. वेळसांव, कांदोळी आनी वागातोर दर्या वेळेर पांच जाणांक लायफ गार्डांनी वांटायलें.