डिसेंबरांत पणजे सेरेंडिपिटी कला उत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः कोरोना म्हामारीक लागून फाटलीं दोन वर्सा जावपाक शकलो ना तो सेरेंडिपिटी कला उत्सव अंदू 15 तें 23 डिसेंबर मजगतीं पणजे शारांत जातलो. ह्या उत्सवांत संवसारातले सर्जनशील कलाकार, क्युरेटर वांटेकार जातात.
ह्या उत्सवांत शंबरां परस चड कला प्रकार लोकांक पळोवपाक मेळटात. 18  आनी ते वयले पिरायेच्या कलाकार आनी आपवावुरप्यांक ह्या उत्सवांत भाग घेवपाक मेळटा. कला, हातकला, संगीत, पाककला, नाट्य आनी नाच मळांतले क्युरेटर्स आनी कलाकारांक पंगड करून हांतूंत आपली कला सादर करपाक मेळटा. वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्यांक कोरोनाची दोन वासिना घेवप सक्तीचें आसा.
https://www.serendipityartsfestival.com हे बेवसायटीचेर उत्सवा खातीर नांव नोंदणी सुरू आसा. वांटो घेवपाची निमणी तारीख 16 आक्टोबर 2022 ही आसा अशें आयोजकांनी कळीत केला.