डायोसेशन शिक्षण संस्थेक यूजीसी नेम लागू जातात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खंडपिठाचो निवाडो; 2014 उपरांत नेमणूक केल्ल्या शिक्षकांक थाकाय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः डायोसेशन शिक्षण संस्था ही अल्पसंख्यांक शिक्षणीक संस्था. ताच्या खाला येवपी म्हाविद्यालयांत शिक्षक आनी हेर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नोकर भरतेक विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नेम 2010 आनी 2018 लागू जायना, असो दावो करून मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत याचिका दाखल केल्ली. ही याचिका खंडपिठान भायर मारल्या आनी नेम लागू जातात असो निवाडो दिला.

मजगतीं, खंडपिठान दिल्ले अंतरीम थाकाये प्रमाण नेमणूक केल्ल्या कर्मचाऱ्यांचे नेमणुकेक संरक्षीत केल्या. ह्या प्रकरणांत आर्कडायोसेशन शिक्षण मंडळ आनी डायोसेशन शिक्षण सोसायटीन खंडपिठांत 3 जून 2014 ह्या दिसा याचिका दाखल केल्ली. तातूंत तांणी राज्य सरकार, गोंय विद्यापीठ आनी यूजीसीक प्रतिवादी केल्ले. तातूंत यूजीसी नेम 2010 आनी 2018 नेमाक आव्हान दिल्लें. ते प्रमाण गोंय विद्यापिठान अल्पसंख्यांक शिक्षणीक संस्थेचे प्रशासनाचे अधिकार हातांत घेवपाचो यत्न केल्ले आड तांणी 5 फेर्बुवारी 2013 ह्या दिसा आव्हान दिल्लें. ते उपरांत गोंय विद्यापिठाच्या कुलगुरून 17 जानेवारी 2014 ह्या दिसा तांची मागणी भायर मारिल्ली. तशेंच परिपत्रक जारी करून अल्पसंख्यांक शिक्षणीक संस्थेंत शिक्षकाची नेमणूक यूजीसी नेम 2010 प्रमाण करपाची निर्देश जारी केल्ले. ते उपरांत याचिकादारान खंडपिठांत याचिका दाखल करून नेमाक आव्हान दिल्लें. तशेंच शिक्षक आनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करचे खातीर गोंय विद्यापिठान वेळावेळार जारी केल्ले नेम रद्द करपाची मागणी केल्ली. ते उपरांत याचिकेची सुनावणी चालू आसतना 1 जुलय 2014 ह्या दिसा खंडपिठान अंतरीम थाकाय दिवन युजीसीच्या नेमांची अंमलबजावणी करपाक स्थगिती दिल्ली. अशें आसतना यूजीसीन 18 जुलय 2018 ह्या दिसा अधिसुचोवणी जारी करून उच्च शिक्षणांत दर्जो राखचे खातीर शिक्षक आनी हेर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नेमणुकेंत उण्यांत उणी पात्रता लागू केली. ते प्रमाण याचिकादारान 23 ऑक्टोब 2020 ह्या दिसा याचिकेंत दुरुस्ती करून युजीसी नेम 2010 आनी 2018 त कसलोच फरक नाशिल्ल्याचो दावो केल्लो आनी ह्या दोनूय नेमांक स्थगिती दिवपाची मागणी केल्ली. ते उपरांत खंडपिठान 8 डिसेंबर 2020 ह्या दिसा गोंय विद्यापिठाक वयल्या अल्पसंख्यांक शिक्षणीक संस्थांक दुरुस्ती लागू करपाक मनाय केली. ह्या प्रकरणांत खंडपिठांत सुनावणी पुराय केली आनी शुक्रारा आदेश जारी केलो. तातूंत याचिकादारांचे म्हाविद्यालयांत शिक्षक आनी हेर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नोकर भरतेक यूजीसी नेम 2010 आनी 2018 लागू जातात, असो निवाडो जारी केलो. तशेंच खंडपिटाच्या अंतरीम थाकाये प्रमाण 2014 उपरांत नेमणूक केल्ल्या शिक्षक आनी हेर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांक राखण दिली.