‘डबल’ जुगलबंदी गिऱ्यांची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वि ज्ञान- खगोलशास्त्राच्या खेरीत अशा वर्स अखेरेचे मेजवानींत, कितलेशाच तेंपान पयलेच फावट, आस्वादकांक मळबांत चंद्र- गिऱ्यांची डबल जुगलबंदी एकाच दिसा पळोवंक मेळटली. बिरेस्तार 29 डिसेंबराक जावपी हे घडणुकेंत सूर्य मावळटांच पश्चिमेच्या संधिप्रकाशांत, ‘शुक्र आनी बुध’ गिरे एकेच कडेन चिड्डतना दिसतले. सुर्या भोंवतणचो नित्याचो प्रवास करतना ते एकामेकांक तेकून आयिल्लें वरी भासतलें. हेर गिऱ्यां परस ह्या दोगांचीय कक्षा मोटवी. देखून भोंवतना ते सुर्या पसून चड पयस वचपाक शकनात आनी मळबांत पळयतकच सुर्या लागींच आशिल्ले दिसतात. हरशीं तांचें मदलें अंतर लाखांनी किलोमीटर, पूण योगायोगान, पृथ्वीर सावन एका विशिश्ट कोनांतल्यान पळयतकच, ते एकामेकांक सामकें तेंकपाक आयल्यात, कशें दिसतात. 29 तारखेर ते दोगूय तांबश्या अंबरात माणकां कशीं लागीं- लागींच चमकतना दिसतले.
चंद्र- गुरूची जुगलबंदी
उकत्या दोळ्यांनी दिसपी देखाव फक्त ‘बुध- शुक्रा’ चेरूच सोंपचो ना तर, तेच दिकेन नदर मात्शी वयर घुंवडायल्यार, ताचे परस व्हडली जुगलबंदी दिश्टी पडटली. तातूंत ‘चंद्र’ आनी सगळ्यांत मोटो गिरो ‘गुरू’ एकामेकांक तेक्कून दिसतले. जितलो तेजोवंत गुरू, तितलोच सुरूप चंद्र. दोगूय एकठांय मेळून पुराय आसमंत भरुन उडयतले. विज्ञान भक्तांक तर ही वर्स अखेरची एक सैमीक पर्वणीच. नदरेंत भरपा सारक्या ह्या खेरीत घडणुकेचो आस्वादकांक आनंद घेवपाक मेळटलो.
चुकून घडपी असल्यो घडणुको फक्त पळोवन विसरच्यो न्हय म्हूण शिक्षकांनी फुडाकार घेवन भुरग्यांक तांच्यो नोंदी दवरपाक उर्बा दिवंक जाय. विज्ञानाची आवड लावपाक असल्या घडामोडींचो खूब उपेग जाता. अर्द्या वयर सुर्यमंडळ एकाच वांगडा दिश्टी पडिल्ल्यान, तांची वळखूय पटप सोंपें जाता. हातूंतल्यान ब्रह्मांडातले जायते सिद्धांत कल्पनेंतल्यानूच लक्षांत येतात. ताका लागून ते सोंपेंपणान समजूनय घेवप जाता. भुरग्यांची स्मरणशक्ती तीक्ष्ण आसता. बारीक -सारिक ओडलायणे प्रसंग तांचे मतींत बरोच काळ उरतात. तातूंतल्यानूच थारावीक विशयाची उमळशीक वाडटा. विज्ञान, अंतराळ संशोधन क्षेत्रांत आतां भारतूय आपली वळख घट करपाच्या मार्गार आसा, म्हण्टकच आमचो गोंयचे कोणूय पूत तातूंत वांटो घेवपाक इत्सूक आसतले काय? अनुकूल वातावरण तयार करुन गोंयकार तांकां उर्बा दितले कांय?
संदीसाधूं पसून सादूर

विज्ञान जाणकार खगोलशास्त्रांतल्या घडणुकांचो शिक्षणा खातीर वापर करतात, तेच तरेन, थोड्या संदीसाधूंक गिरे- तारे एकठांय येवप म्हळ्यार भावार्थ्यांक ‘नाडपा’ खातीर निमित्त मेळटा. हातूंत वायट गजालीय घडटात.
ह्यो खगोलशास्त्रीय घडणुको, पुराय तरेन विज्ञानीक सिद्धांताचेर आदारून आसतात आनी तांचो मनीस जातीचेर कसलेच तरेन वायट परिणाम जायना, इतली तरी फुडारिल्ली आमची शिक्षण वेवस्था आसा. म्हण्टकच पाड नशीब, वक्री गिरो, संकश्टां, नक्षत्र बादा बी जातात, असल्या वावड्यांचे भकीक पडचें न्हय ही वाचकांक विनवणी. कसलोय दुबाव आसल्यार, खंयच्याय वेळार सरळ फोन करुन स्पश्टीकरण विचारचें.
हे संबंदीत गोंयां सयत देशभरांत साधू- बाबांच्या नांवान जायतीं वायट कृत्यां घडिल्लीं आसात. तेच फाटभुंयेर तांत्रीक- मांत्रीक प्रकार बी खंयूय घडटात म्हूण कोणाक कळत वा नदरेक बी येत जाल्यार, संबंदीतांनी कितेंय बरें- वायट घडचें पयलींच दुबावीतांची म्हायती पुलिसांक कळोवची. आमचो फुडार हो आमच्याच कर्मांचेर निंबून आसता. तो कोणूच कागदाचेर पितारूंक शकना, तशेंच काळो जादू करुनय तो बदलप शक्य ना, हें गोंयकारांनी मतींत दवरचें. तशें करपाक धर्तरे वयल्या पातकी लोकांक तांक ना आनी अधिकारूय ना. विचार निवळ दवरून सैम- संवेदनशील सभावांतल्यान एकचारान वागल्यार कितेंय बरें घडत.
नवें वर्साचें आयल्यान- पयल्यान तसले अविचारी ‘भविश्य घडोवपी’ प्रकार चड घडटात म्हूण, गोंयकारांक ही सादुरकायेची कळोवणी. मतां पट्टात जाल्यार जागृताय करपाक आदार करचो.

गौतम जल्मी
9764364269