ठाले पाटलांच्या विधानान मराठी – कोंकणींतलें अंतर वाडलेंः दामोदर मावजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मराठी साहित्यिकांचो गोंयांतल्या भाशावादा कडेन कसलोच संबंद ना

पणजी : अखील भारतीय मराठी साहित्य म्हामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील हांणी संमेलनाच्या माचये वयल्यान मराठी – कोंकणी वादा विशीं जी विधानां केल्यात, ते विशीं उपस्थीत मानेस्त आनी साहित्यिकांनीय नाराजी उक्तायल्या. मुळांत मराठी मोगी आनी साहित्यिकांचो गोंयांतल्या भाशावादा कडेन कसलोच संबंद ना. ठाले पाटलांच्या विधानांक लागून मराठी – कोंकणींतलें अंतर आनीक वाडल्या, अशें स्पश्ट मत ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत लेखक दामोदर मावजो हांणी शेनवारा प्रुडंट खबरां चॅनेलाक दिल्ले मुलाखतींत उलयतना उक्तायल्या.
मराठींत लोकभाशांचो आदर करतात, हाची खात्री आशिल्ल्यानूच आपूण मुखेल सोयरे ह्या नात्यान 95व्या अखील भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाक हाजेरी लायली. आपले भाशण आयकुपाक थंयचे उत्सूक आशिल्ले, हे म्हज्या भाशणा वेळार तांचे कडल्यान मेळिल्ल्या प्रतिसादा वयल्यान दिसून आयले. अखील भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या माचयेर कौतिकराव ठाले पाटील त्या विशयाचेर आयले उपरांत आपणाकूय अजाप दिसले. तांणी गोंयांतल्या मराठी – कोंकणी विशीं जे सांगलां, ते अर्दसत्य आशिल्ले, अशें मावजो हांणी म्हणलें.
गोंयांत कोंकणी भाशा 700 वर्सां पयलीं उलयतात. संत नामदेवांनीय गोंयांत येवन कोंकणींतल्यान गवळण बरयिल्ली. ताका लागुनूच नामनेचे कवी बा. भ. बोरकारूय संत नामदेवांक कोंकणी कवितेचे आद्यकवी म्हणटाले. बोरकरांनी साहित्य मराठी भाशेंतल्यान बरयले, पूण आपली मायभास कोंकणी आशिल्ल्याचे ते केन्नाच विसरूंक नात. तशेंच तांणी ते विशीं केन्नाच तडजोड करूंक ना. हेच मुद्दे आपणाक उपरांत पटोवन दिवपाचे आशिल्ले. पूण तितलाे वेळ आपणाक मेळूंक ना. ते खातीरूच आपूण कौतिकराव ठाले पाटलांक हे विशींच्या परिसंवादाचे आयोजन करून आपणाक भुमिका मांडपाक दिवपाचेें आवाहन आपणें केलां, अशें मावजो हांणी सांगलें.

दामोदर मावजो म्हणटात…
-महाराष्ट्रांतल्या विशेश करून मराठवाड्यांतल्या मराठी साहित्य रसिकांक गोंयांतल्या मराठी – कोंकणी वादा कडेन कसलोच संबंद ना. ताका लागून कौतिकराव ठाले पाटलांची भुमिका कोणाकूच अावडूंक ना.

  • गोंयांत आमकां परतून एकदा भाशावाद नाका. हो वाद कायमचो मिटवपाक चडांत चड संवादाचेर भर जाय. ते खातीरूच फुडले अखील भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन गोंयांत करचें. आमी कोंकणी आनी मराठी मोगी एकठांय येवन हे संमेलन येसस्वी करून दाखयतले, अशें आवाहन आपूण आयोजकांक केलां.
  • 100 टक्के गोंयकार कोंकणींतल्यानूच उलयतात. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवन स्थायीक जाल्ले मराठींतल्यान उलयतात. तांकां आमचो कसलोच आक्षेप ना.
  • 100 टक्के गोंयकार कोंकणी उलयतात म्हूण गोंयची राजभास कोंकणी आसा. 100 टक्के महाराष्ट्रीयन मराठी उलयतात. गुजरातांत गुजराती उलयतात. मागीर महाराष्ट्राची राजभास गुजराती कशी जावं येता?