ठाले पाटलांच्या विधानांतल्यान अज्ञान जाणवता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अरुण साखरदांडे: गोंयांतलो भाशावाद आतां सोंपला

पणजी : अखील भारतीय साहित्य म्हामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील हांणी संमेलनाचे माचये वेल्यान कोंकणी ही मराठीची बोली हें जें विधान केलां, तें हास्यास्पद आसा. हातूंतल्यान तांचें अज्ञान जाणावता. कौतिकराव ठाले पाटील हे भाशातज्ञ न्हय वा नामनेचे साहित्यीक न्हय. हाका लागून तांचे विधान गंभिरतायेन घेवपाची गरज ना अशें गोंय कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष प्रो. अरूण साखरदांडे हांणी म्हणलें.

गोंयांतलो भाशावाद आतां सोंपला. मराठी तशेंच कोंकणी मोगी मदली दरी आतां उरूंक ना. हे फाटभुंयेर उदगीर हांगा अखील भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माचयेर म्हामंडळाच्या अध्यक्षांनी आक्षेपार्ह विधान केलें. कोंकणी ही मराठीची बोली आसा अशें विधान तांणी केलें. ह्या विधानाक लागून मराठी आनी कोंकणी मदली दरी आनीक रुंदावल्या अशें ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक दामोदर मावजो हांणी म्हणलां.

95वे अखील भारतीय मराठी साहित्य संमेलन उदगीर हांगा जालें. कोंकणीतले ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान संमेलनाक हाजीर आशिल्ले. तांचे उपस्थितींत ठाले पाटील हांणी केल्ल्या विधानाक लागून तांचो लेगीत अपमान जाला, अशी गोंयांतल्या कोंकणी मोगींची भावना जाल्या. ठाले पाटील हांच्या विधानाक लागून गोंयांत आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया उक्तायतात. तांचे विधान गंभिरपणान घेवपाची गरज ना अशें गोंय कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष प्रो. अरूण साखरदांडे हांणी म्हणलें.

कोंकणी ही खूब पोरणी भास आसा. कोंकणीक साहित्य अकादेमीची मान्यताय मेळ्ळ्या. घटनेच्या आठव्या परिशिश्टांत तिचो आस्पाव जाला. स्वतंत्र भास आशिल्ल्या कारणान तिका साहित्य अकादेमीची मान्यताय मेळ्ळी. 1987 वर्सां कोंकणी ही गोंयची राजभास जाली. ह्या सगल्या घडणुकांक बरींच वर्सां जालीं. हो सगलो इतिहास आसा. इतल्या वर्सां उपरांत कोंकणी ही मराठीची बोली आसा अशें विधान करप म्हणल्यार तें हास्यास्पद आसा. अखील भारतीय मराठी संमेलनाचे माचयेर हें विधान जावप हाचें अजाप दिसता अशें प्रो. अरूण साखरदांडे हांणी म्हणलें.

कौतिकराव ठाले पाटील हे भाशातज्ञ न्हय. नामनेच्या साहित्यिकां भितर लेगीत तांचे नांव ना. ह्या विधानांतल्यान तांचे अज्ञान दिसता. ह्या विधानाक लागून कोंकणीक कसलोच फरक पडचो ना. कसलोच हुस्को करपाचें कारण ना अशें साखरदांडे हांणी म्हणलें.

कोंकणींत आतां मेरेन दोगां साहित्यिकांक ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला. सरस्वती सन्मान लेगीत कोंकणीक मेळ्ळा. कोंकणी फुडें वचत आसा. सगल्या वाठारांनी कोंकणींत साहित्य निर्मिती जाता. साहित्याच्या दर्जांत सुदारणा जायत आसा. अशी स्थिती आसताना हुस्को करपाचें कारण ना अशें प्रो. अरूण साखरदांडे हांणी म्हणलें.

कोंकणी ही स्वतंत्र भास

मराठी अकादमी अध्यक्षाचें मत

कोंकणीचो आस्पाव संविधानाच्या आठव्या परिशिश्टांत जाला. हाका लागून ती स्वतंत्र भास थारता. गोंयांत कोंकणी आनी मराठी ह्यो दोनूय भासो आसात. तांचे मदीं इश्टागत, समजिकायेचें वातावरण आसपाची गरज आसा अशें गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रा. अनील सामंत हांणी म्हणलें. गोंयांत मराठी भास पयली सावन आसा. तिचें अस्तित्व कोणूच न्हयकारूंक शकना. सांस्कृतायेची जतनाय करपा खातीर दोनूय भाशांची गरज आसा. बा. भ. बोरकार, शंकर रामाणी ह्या सारख्या साहित्यिकांनी दोनूय भाशेंतल्यान साहित्याची निर्मिती केल्या. भाशेच्या वादाक लागून दोनूय भाशांचे लुकसाण जालां. गोंयांत दोनूय भाशांची उदरगत जावंक शकता आनी ती जावपाक जाय अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें.