ठकसेना कडले आमचे पयशे आमकां दिवचे

पत्रकार परिशदेंत उलयतना नूह अहमदाच्या हांयसाक फारावल्ले कांय वास्कोकार. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नूर अहमदाच्या हांयसाक फारावल्ल्या वास्कोकारांची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः वास्कोकारांक कोट्यांनी रुपयांक तोपी घातिल्ल्या नूर अहमद (34) ह्या ठकसेनाक खर ख्यास्त दिवची. ताणें आमचे कडल्यान घेतिल्ले पयशे ताचे कडल्यान घेवन आमकां परत दिवचे, अशी मागणी ताच्या हायसाक फारावल्ल्या वास्कोकारांनी केली.

वास्को घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव अन्वेशण विभागान वास्को आनी सरभोंवतणच्या सुमार 200 परस अदीक लोकांक कोट्यांनी रुपयांक तोपी घालपी नूर अहमदाक नेपळ आनी बिहार पुलिसांचे जोड कारवायेंत नेपाळ शिमेचेर अटक केली. मूळ बिहाराचो आशिल्लो अहमद फाटल्यान णव वर्सां सावन गोंयांत रावतालो. ह्या काळांत ताणें फ्लॅट धनयां मुखार स्वताक प्रॉपर्टी ब्रोकर अशें भासयतालो आनी उपरांत पिडेस्तांच्या नांवार भाड्यान वा दीर्घ भाडें तत्वाचेर फ्लॅट घेतालो. फ्लॅटाचो धनी आनी भाड्यान घेवन मनीस हांची प्रत्यक्ष भेट जावची ना हाची तो पुराय जतनाय घेतालो. फ्लॅट विकपाच्या निमतान तो पिडेस्तां कडल्यान 5 लाख वा ताचे परस चड पयशे घेतालो. पिडेस्तांक फ्लॅट दीर्ध भाडे तत्वाचेर दितले आनी ते थारावीक काळा उपरांत फ्लॅटाचे धनी जातले तशेंच तांकां म्हयनाळो परतावो लेगीत मेळटलो, अशें हांयस दाखोवन ताणें वास्को आनी सरभोंवतणच्या 200 परस अदीक लोकां कडल्यान कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले. ते उपरांत फाटल्या तीन म्हयन्यां सावन अदीक काळ अहमद गोंयांतल्यान फरार आशिल्लो. मजगतीं, अहमदाक नेपाळ शिमेचेर घरलो आनी बुधवारा ताका गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव अन्वेशण विभागाच्या सुवादीन केलो. मजगती हाची म्हायती बुधवारा वाऱ्या भशेन पातळ्ळी. अहमदाच्या भकीक पडिल्ल्या वास्कोकारांनी बिरेस्तारा एकठांय येवन वास्को पत्रकार परिशद घेतली. तातूंत तांणी अहमदान तांचे कडल्यान घेतिल्ले पयशे तांकां परतून दिवचे, अशी मागणी केली.