टोलटो फेरीबोटी कडलो रस्तो जाला घातक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 टोलटो फेरीबोटी कडेन वचपी रस्तो फाटले स म्हयने जाले खचला आनी तो दिसानदीस खाडयेचे वटेन झुकत आशिल्ल्यान तो केन्नाय उदकांत कोसळूंक शकता, आनी ते खातीर फेरीबोटीन यो-वच करपी लोकांक तो त्रासदायक थारून येरादारी ठप्प जावंक शकता. पावसा पयली ताची दुरुस्ती केली ना जाल्यार आखाडा, टोलटो, करपीन तशेंच सांतईस्तेव्ह पंचायत वाठारांतल्या लोकांक गंवडाळी पुला मार्गान धा किलो मिटर लांबायेचो चड वेळ घेवपी रस्तो आपणावचो पडटलो. ते खातीर हांगासरल्या वाहन चालकां मदीं हुस्क्याचें वातावरण पातळ्ळां.

टोलटो धावजी फेरीबोट सेवा सांतईस्तेव्ह पंचायत वाठारांतल्या लोकां खातीर उपेगी आसा. तेच प्रमाण पोरणें गोंय आनी हेर सुवातेर सावन सांतईस्तेव्ह पंचायत वाठारांत दीसवड्याच्या कामा खातीर येवपी कामगारांक ही फेरीबोट सामकी फायद्याची आनी उण्या वेळांत कामार पावोवपी आसा. ताका लागून चडशे लोक यो-वच करपा खातीर ह्याच उदका मार्गाचो उपेग करतात.

सांतईस्तेव्ह, आखाडा करपीन, टोलटो हांगासरले लोक कामार वचपा खातीर ह्याच फेरीबोटीचो उपेग करतात. ताका लागून फेरीबोट मार्गान येवपी वाहनचालकांक उण्या वेळांत चडांत चड अंतर हुपूं येता. सद्याच्या पॅत्रॉल दरवाडीच्या काळांत ह्या फेरीबोटी मार्गान धा ते इकरा कि.मि. अंतर उणें जाता. तशेंच उण्या वेळांत चडांत चड अंतर हुपूंक मेळटा. ताका लागून ही फेरीबोट सांतईस्तेव्ह पंचायत वाठारांतल्या वाहनचालकां खातीर फायद्याची थारल्या.

टोलटो फेरीबोटीचे मात्शें लागीं चार-पांच मिटर रस्तो खाडीचे वटेन उदकांत खचला, आनी ताचें दिसानदीस प्रमाण वाडत आसा. ह्या पावसा पयलीं हो रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार तो उदकांत कोसळटलो अशी भिरांत वाहनचालकांनी उक्तायल्या.

जर हो रस्तो कोसळ्ळो जाल्यार वाहनचालकांक घडये गंवडाळी पुला मार्गान यो-वच करचें पडलें जाल्यार चड वेळ तशेंच गंवडाळेची रेल्वे गेट पडली जाल्यार आनीक 15 मिणटांचो वेळ फुकट वचून कामार वच्चें पडटलें. हे खातीर थळावे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी ह्या प्रकरणांत ताकतिकेन लक्ष घालून रस्त्याची पावसा पयलीं दुरुस्ती करून वाहनचालकांक थाकाय दिवची अशी सांतईस्तेव्ह पंचायत वाठारांतल्या लोकांची आनी वाहनचालकांची मागणी आसा.